การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของวิตามินอี โดยการสังเคราะห์แบบตกตะกอน

Main Article Content

มณจิรา ลัทธปรีชา
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
อมร ไชยสัตย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ศึกษาการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลด้วยการสังเคราะห์แบบตกตะกอน โดยใช้ไดไวนิลเบนซีนเป็นสารเชื่อมร่างแห กรดเมทาคริลิกเป็นฟังก์ชันนอลมอนอเมอร์ในการจับวิตามินอีซึ่งเป็นสารแม่แบบและใช้เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา ละลายไดไวนิลเบนซีน กรดเมทาคริลิก วิตามินอี และเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ ที่อัตราส่วนโดยโมล 0.0283 : 0.0079 : 0.0007 ของไดไวนิลเบนซีน : กรดเมทาคริลิก : วิตามินอี แล้วเติมลงในอะซิโตไนไทรล์ที่เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง ทำการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ได้ทำการศึกษาความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยาที่เหมาะสม พบว่า %Conversion เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ โดยเมื่อใช้เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ได้ % Conversion 100 อนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลที่เตรียมได้มีรูปร่างเป็นทรงกลมผิวด้านนอกเรียบ จากรูปที่ถ่ายโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่าอนุภาคมีขนาดประมาณ 5 ไมโครเมตร และมีการกระจายตัวของขนาดค่อนข้างแคบ อนุภาคที่เตรียมได้มีความสามารถในการจับวิตามินอีเท่ากับ 4.56 กรัม-วิตามินอีต่อกรัม-พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล

 

Preparation of Molecularly Imprinted Polymer Particles of Vitamin E by Precipitation Polymerization

In this research, molecularly imprinted polymer (MIP) particles of vitamin E were prepared by precipitation polymerization using divinylbenzene (DVB) as a crosslinking monomer, methacrylic acid (MAA) as a functional monomer, vitamin E as a template, and benzoyl peroxide (BPO) as an initiator. DVB, MAA, vitamin E, and BPO were firstly mixed with the mole ratio of DVB: MAA: vitamin E of 0.0283:0.0079:0.0007 respectively. This mixture was then added into the continuous phase as acetonitrile and subsequently polymerized at 70°C for 24h. The initiator concentration was optimized. It was found that the increase of BPO concentration increased % conversion of monomers. Using BPO at 1% wt of monomer, 100% conversion was obtained. The prepared MIP was spherically shaped with a smooth outer surface. Scanning electron micrographs clearly showed the comparatively mono-dispersed MIP particles approximately 5 μm in diameter. The MIP particles were able to bind the vitamin E for 4.56 g-vitamin E/ g-MIP.

Article Details

บท
บทความวิจัย