มะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406

Main Article Content

บุญส่ง เอกพงษ์

บทคัดย่อ

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมด้วยวิธีจดบันทึกประวัติระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ CLN3024F2-95-45-3 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ Ty-1/Ty-1 Ty-2/ty-2 และ Ty-3/Ty-3 กับพันธุ์การค้าลูกผสม NU7704 ที่มีเนื้อแน่น การคัดเลือกในแต่ละสายต้นเริ่มต้นในลูกผสมชั่วที่ 2 ซึ่งพบว่าในลูกผสมชั่วที่ 6 มะเขือเทศ UBU406 มีความคงตัวทางพันธุกรรมสูง โดยพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะต่างๆตรงตามลักษณะมะเขือเทศอุตสาหกรรม ได้แก่มีผลสีแดงสูง (a/b) เนื้อแน่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่มากกว่า 4.4 และให้น้าหนักผลต่อต้นสูง 3 กิโลกรัมต่อต้น

 

A New, Open-pollinated Processing Tomato, UBU 406

The breeding of a new, open-pollinated processing tomato, UBU 406, was carried out by the use of a pedigree method at the Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University from 2008 to 2013. A tomato that was resistant to tomato yellow leaf curl virus CLN3024F2-95-45-3 carrying Ty-1/Ty-1 Ty-2/ty-2 and Ty-3/Ty-3 genes was crossed with a commercial tomato variety, Nu 7704. The individual plants were selected from F2 of UBU 460 and continued till the progenies showed no segregation. It was found that the F6 generation of UBU 406 was highly homozygous. The characteristics of this line were appropriate to processing tomatoes, such as the fruit had a strong red color (a/b), was firm, had a pH ≤ 4, and produced a high yield of 3 kilograms per plant.

Article Details

บท
บทความวิจัย