การบำบัดน้ำทิ้งความเค็มต่ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ด้วยผักบุ้ง ผักกระเฉดและกระจับ

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์*
บุญมา กรายไทยสงค์
ไตรมาศ บุญไทย
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการบำบัดน้ำทิ้งความเค็มต่ำ (1.1-1.4 พีพีที) จากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยใช้ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) ผักกระเฉด (Neptunia oleracea Lour) และกระจับ (Trapa bispinosa Roxb) ความหนาแน่น 3 กรัมต่อลิตร ในตู้กระจกจำลอง และศึกษาการเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้ในระหว่างการบำบัดนาน 27 วัน จากการศึกษาพบว่ากระจับมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ดีที่สุด (p<0.05) โดยลดปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไทรต์ ไนเทรต ฟอสฟอรัสรวม บีโอดีและความขุ่นได้ร้อยละ 88.78, 53.24, 97.97, 70.47, 89.94 และ 91.66 ตามลำดับ รองลงมาคือ ผักกระเฉดและผักบุ้ง ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสรวมและบีโอดีในน้ำทิ้งที่บำบัดด้วยกระจับผ่านค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดการปล่อยน้ำทิ้งจากกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณชายฝั่งของกรมประมง (2562) นอกจากนี้กระจับยังเจริญเติบโตได้ดีในน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 7.1±1.1 ซึ่งสูงกว่าผักกระเฉด (ร้อยละ 6.2±1.9) และผักบุ้ง (ร้อยละ 2.0±1.2) การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากระจับเป็นพืชน้ำทางเลือกที่ดีในการบำบัดน้ำทิ้งความเค็มต่ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Article Details

บท
Articles

References

กรมประมง. สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2563. เอกสารฉบับที่ 10/2564. กรุงเทพฯ: กลุ่มสถิติการประมง, กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2564.

ประกาศกรมประมง. ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562.

Umamaheswari G, Srinivasan M, Ramanathan T. Heavy metal concentration from shrimp culture ponds at Point Calimer area. Curr Res J Biol Sci 2011;3:73-7.

Na Nakorn A, Chevakidagarn P, Danteravanich S. Environmental impact of white shrimp culture during 2012-2013 at Bandon Bay, Surat Thani Province: a case study investigating farm size. Agric Nat Resour 2017;51:109-16.

Umesh NR, Mohan CV, Phillips MJ, Bhat BV, Ravi BG, Chandra MAB, et al. Risk analysis in aquaculture - experiences from small-scale shrimp farmers of India. Underst Appl Risk Anal Aquac FAO Fisheries 2008;1:247-64.

Tom AS, Jayakumar JS, Biju M, Somarajan J, Ibrahim MA. Aquaculture wastewater treatment technologies and their sustainability: a review. Energy Nexus 2021;4:100022.

Effendi H, Margaretha JA, Krisanti M. Reducing ammonia and chromium concentration in batik wastewater by vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) grown in floating wetland. Appl Ecol Environ Res 2018;16:2947-56.

Suppadit T, Phoonchinda W, Bunsirichai P. Treatment of effluent from shrimp farm by using water mimosa (Neptunia oleracea Lour). J ISSAAS 2005;11:1-11.

Chandanshive VV, Kadam SK, Khandare RV, Kurade MB, Jeon BH, Jadhav JP, et al. In situ phytoremediation of dyes from textile wastewater using garden ornamental plants, effect on soil quality and plant growth. Chemosphere 2018;210:968-76.

Kumar V, Chopra AK. Phytoremediation potential of water caltrop (Trapa natans L.) using municipal wastewater of activated sludge process based municipal wastewater treatment plant. Environ Technol 2018;39:12-23.

Nuwansi KKT, Verma AK, Prakash C, Tiwari VK, Chandrakant MH, Shete AP, et al. Effect of water flow rate on polyculture of koi carp (Cyprinus carpio var. koi) and goldfish (Carassius auratus) with water spinach (Ipomoea aquatica) in recirculating aquaponic system. Aquac Int 2016;24:385-93.

Zhang Q, Achal V, Xu Y, Xiang WN. Aquaculture wastewater quality improvement by water spinach (Ipomoea aquatica Forsskal) floating bed and ecological benefit assessment in ecological agriculture district. Aquac Eng 2014;60:48-55.

Strickland JDH, Parsons TR. A manual of seawater analysis. Ottawa: Bulletin of the Fisheries Research Board; 1972.

Grasshoff K, Kremling K., Ehrhardt M. Methods of seawater analysis. New Jersey: John Wiley & Sons; 2009.

American Public Health Association. Standard method for the examination of water and wastewater (21st ed.). Washington D.C.: American Public Health Association; 2005.

Devi MG, Shinoon A, Hasmi ZS, Sekhar GC. Treatment of vegetable oil mill effluent using crab shell chitosanas adsorbent. Int J Environ Sci Technol 2012;9:713-8.

Ruenglertpanyakul W, Attasat S, Wanichpongpan P. Nutrient removal from shrimp farm effluent by aquatic plants. Water Sci Technol 2004;50:321-30.

Suppadit T, Phoochinda W, Phutthilerphong S, Nieobubpa C. Treatment of effluent from shrimp farms using watermeal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.). ScienceAsia 2008;34:163-8.

Nyanti L, Berundang G, Ling TY. Short term treatment of shrimp aquaculture wastewater using water hyacinth (Eichhornia crassipes). World Appl Sci J 2010;8:1150-6.

Bala JD, Lalung J., Ismail N. Biodegradation of palm oil mill effluent (POME) by bacterial. Int J Sci Res Publ 2014;4:502-11.

Dipu S, Anju A, Kumar V, Thanga SG. Phytoremediation of dairy effluent by constructed wetland technology using wetland macrophytes. Glob J Environ Res 2010;4:90-100.

Tananaev NI, Debolskiy MV. Turbidity observations in sediment flux studies: examples from Russian rivers in cold environments. Geomorphology 2014;218:63-71.

Yahyapour S, Golshan A, Ghazali AH. Removal of total suspended solids and turbidity within experimental vegetated channel: optimization through response surface methodology. J. Hydro Environment Res 2014;8:260-9.

กรมประมง. สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2563. เอกสารฉบับที่ 10/2564. กรุงเทพฯ: กลุ่มสถิติการประมง, กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2564.

ประกาศกรมประมง. ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562.

Umamaheswari G, Srinivasan M, Ramanathan T. Heavy metal concentration from shrimp culture ponds at Point Calimer area. Curr Res J Biol Sci 2011;3:73-7.

Na Nakorn A, Chevakidagarn P, Danteravanich S. Environmental impact of white shrimp culture during 2012-2013 at Bandon Bay, Surat Thani Province: a case study investigating farm size. Agric Nat Resour 2017;51:109-16.

Umesh NR, Mohan CV, Phillips MJ, Bhat BV, Ravi BG, Chandra MAB, et al. Risk analysis in aquaculture - experiences from small-scale shrimp farmers of India. Underst Appl Risk Anal Aquac FAO Fisheries 2008;1:247-64.

Tom AS, Jayakumar JS, Biju M, Somarajan J, Ibrahim MA. Aquaculture wastewater treatment technologies and their sustainability: a review. Energy Nexus 2021;4:100022.

Effendi H, Margaretha JA, Krisanti M. Reducing ammonia and chromium concentration in batik wastewater by vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) grown in floating wetland. Appl Ecol Environ Res 2018;16:2947-56.

Suppadit T, Phoonchinda W, Bunsirichai P. Treatment of effluent from shrimp farm by using water mimosa (Neptunia oleracea Lour).

J ISSAAS 2005;11:1-11.

Chandanshive VV, Kadam SK, Khandare RV, Kurade MB, Jeon BH, Jadhav JP, et al. In situ phytoremediation of dyes from textile wastewater using garden ornamental plants, effect on soil quality and plant growth. Chemosphere 2018;210:968-76.

Kumar V, Chopra AK. Phytoremediation potential of water caltrop (Trapa natans L.) using municipal wastewater of activated sludge process based municipal wastewater treatment plant. Environ Technol 2018;39:12-23.

Nuwansi KKT, Verma AK, Prakash C, Tiwari VK, Chandrakant MH, Shete AP, et al. Effect of water flow rate on polyculture of koi carp (Cyprinus carpio var. koi) and goldfish (Carassius auratus) with water spinach (Ipomoea aquatica) in recirculating aquaponic system. Aquac Int 2016;24:385-93.

Zhang Q, Achal V, Xu Y, Xiang WN. Aquaculture wastewater quality improvement by water spinach (Ipomoea aquatica Forsskal) floating bed and ecological benefit assessment in ecological agriculture district. Aquac Eng 2014;60:48-55.

Strickland JDH, Parsons TR. A manual of seawater analysis. Ottawa: Bulletin of the Fisheries Research Board; 1972.

Grasshoff K, Kremling K, Ehrhardt M. Methods of seawater analysis. New Jersey: John Wiley&Sons; 2009.

American Public Health Association. Standard method for the examination of water and wastewater.21sted. Washington DC: American Public Health Association; 2005.

Devi MG, Shinoon A, Hasmi ZS, Sekhar GC. Treatment of vegetable oil mill effluent using crab shell chitosanas adsorbent. Int J Environ Sci Technol 2012;9:713-8.

Ruenglertpanyakul W, Attasat S, Wanichpongpan P. Nutrient removal from shrimp farm effluent by aquatic plants. Water Sci Technol 2004;50:321-30.

Suppadit T, Phoochinda W, Phutthilerphong S, Nieobubpa C. Treatment of effluent from shrimp farms using watermeal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.). ScienceAsia 2008;34:163-8.

Nyanti L, Berundang G, Ling TY. Short term treatment of shrimp aquaculture wastewater using water hyacinth (Eichhornia crassipes). World Appl Sci J 2010;8:1150-6.

Bala JD, Lalung J, Ismail N. Biodegradation of palm oil mill effluent (POME) by bacterial. Int J Sci Res Publ 2014;4:502-11.

Dipu S, Anju A, Kumar V, Thanga SG. Phytoremediation of dairy effluent by constructed wetland technology using wetland macrophytes. Glob J Environ Res 2010;4:90-100.

Tananaev NI, Debolskiy MV. Turbidity observations in sediment flux studies: examples from Russian rivers in cold environments. Geomorphology 2014;218:63-71.

Yahyapour S, Golshan A, Ghazali AH. Removal of total suspended solids and turbidity within experimental vegetated channel: optimization through response surface methodology. J. Hydro Environment Res 2014;8:260-9.