บางลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน

Authors

  • พรพิศ ยิ้มประยูร สายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การวัดความเห็นพ้องต้องกัน, มาตรานามบัญญัติ, มาตราวัดต่อเนื่อง, ตัวสถิติโคเฮนแคปปา, measuring agreement, nominal scale, continuous scale, Cohen’s kappa statistic

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้เพราะการวัดความเห็นพ้องต้องกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินการยอมรับกระบวนการ ระเบียบวิธี และสูตรใหม่หรือสูตรทั่วไปในหลายสาขาของการปฏิบัติในห้องทดลอง การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือหรือการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล การเปรียบเทียบระเบียบวิธี การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ความเหมาะสมดี และชีวสมมูลของยาแต่ละชนิด ซึ่งในบทความนี้ได้กล่าวถึง การอนุมานเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างแหล่งข้อมูลสองแหล่งที่แตกต่างกันเรียกว่า ผู้ประเมิน โดยจะสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นั่นคือ ข้อมูลที่ได้จากการวัดเชิงจำแนกประเภทและการวัดเชิงปริมาณ บทความนี้แสดงให้เห็นว่า การอนุมานหาข้อสรุปโดยใช้การทดสอบจากตัวสถิติใหม่หรือวิธีดำเนินการใหม่สามารถใช้วัดความเห็นพ้องต้องกันได้กับทุกกลุ่มตัวอย่าง

คำสำคัญ: การวัดความเห็นพ้องต้องกัน; มาตรานามบัญญัติ; มาตราวัดต่อเนื่อง; ตัวสถิติโคเฮนแคปปา

 

Abstract

This article is the data collection about inferential statistic problem of measuring agreements which are of great importance for assessing the acceptability of a new or generic process, methodology, and formulation in many fields of laboratory performance, instrument or assay validation, method comparisons, statistical process control, goodness of fit, and individual bioequivalence. In this article, the statistical inference of assessing agreements between two different data-generating sources, namely raters, is addressed according to the type of collected information, that is, categorical and quantitative measurements. The result of this study shows that making inference in testing agreement is feasible for all sample sizes by using the new statistic or the new test procedures.

Keywords: measuring agreement; nominal scale; continuous scale; Cohen’s kappa statistic

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ยิ้มประยูร พ. (2013). บางลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(2), 139–154. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5131

Issue

Section

Review Articles