Image processing for locating low back pain according to Thai traditional medicine.

Authors

  • วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์ วิทยาลัยสหเชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • Nida Nuiden Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Health and Sports Scinece, Thaksin University, Phattalung Campus
  • Sasithorn Tandhavadhana Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Scinece, Ramkhamhaeng University
  • Chomlak Kongart Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Scinece, Ramkhamhaeng University

Keywords:

Low back pain, Thai traditional medicine, Image processing

Abstract

This research is a study to determine the position of low back pain. By using image processing to analyze and assess the location of pain in the lower back to find the position of back pain according to Thai traditional medicine. It uses images of people suffering from lower back pain to process them as thermal images. And measure the temperature in each position. In order to take the data into consideration, it will be able to distinguish the back heat position, thus assessing the back pain position according to the Thai traditional medicine.

References

พัสกร นาคโต และคณะ. ความเที่ยงของเครื่องถ่ายความ ร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2559;6:267-277.

ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ ศุภมาศ จารุจรณ. โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย. Phranakhon Rajabhat Research Journal 2560;2:135-142

บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร และบุญพิชชา จิตต์ภักดี.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพในการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. Journal of Nursing and Health Care 2563;38:6-14.

นพวรรณ บัวตูม มนัสนันท์ เริงสันเทียะ สิริพร จารุกิตต์สกุล และ กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร. การนวดไทยรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างกรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา. ThaksinJ 2561;1:21-29.

พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อภิชาติ ลิมติยะโยธิน อุบลรัตน์ มโนศิลป์. คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ; 2549.

คุณาวุฒิ วรรณจักร. กายภาพบำบัดในโรคหนังแข็ง. Srinagarind Medical Journal 2559;6:1-6.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการพทย์ไทยเดิมฯ. หัตถเวชกรรมแผนไทย พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ; มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ; 2555.

ศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์. คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบรูณ์ พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: ไอดีซีฯ; 2556.

รสสุคนธ์ เจริญสัตย์สิริ คณิสร แก้วแดง เพ็ชรรัตน์ ดีนาน. การศึกษาความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากด้วยอินฟราเรดในผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2557;1:43-51.

วิทยา บุญสุข. วัฒนชัย บุญสุข. การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ. The Journal of KMUTNB 2562;29:431-444.

ทนพ. อภิชิต อาสนาทิพย์ สุรเดช บุญลือ. การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลตำรวจ 2558;1;166-182

สมศักดิ์ เลิศวีระวัฒน์. วิธีการวัดความเหลืองของทารกแรกเกิดด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล. วารสารทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2552;1:105-118

Rafael C. Gonzalez. Richard E. Woods. Digital Image Processing. 2nd ed. Addison Wesley 1993.

Bernd Jähne. Digital Image Processing. 6th ed. Springer 2005.

Geoff Dougherty. Digital Image Processing for Medical Appications. Cambridge.

Xinglu Dai, Lifu Wu. Study on the high temperature deformation measurement using the mark shearing technique. Meas. Sci. Technol 2015;26:1-10.

Athos Trecroci, et al. Bilateral asymmetry of skin temperature is not related to bilateral asymmetry of crank torque during an incremental cycling exercise to exhaustion. PeerJ 2018;10:1-14.

Julia Richter, Christian Wiede, Sascha Kaden, Martin Weigert and Gangolf Hirtz. Skin Temperature Measurement based on Human Skeleton Extraction and Infrared Thermography An Application of Sensor Fusion Methods in the Field of Physical Training. International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications 2017;12:59-66.

Yong Chul Kim, Jae Hyon Bahk, Sang Chul Lee, and Youn Woo Lee. Infrared Thermographic Imaging in the Assessment of Successful Block on Lumbar Sympathetic Ganglion. Yongsai Medical Journal 2003;1:119-124

Dibai-Filho AV, Guirro EC, Ferreira VT, Brandino HE, Vaz MM, Guirro RR. Reliability of different methodologies of infrared image analysis of myofascial trigger points in the upper trapezius muscle. Braz J Phys Ther. 2015;19:122-128.

Published

2021-07-08

How to Cite

ทวีแสงรุ่งโรจน์ ว., Nuiden, N. ., Tandhavadhana , S. ., & Kongart, C. . (2021). Image processing for locating low back pain according to Thai traditional medicine. Science Technology and Innovation Journal, 2(3), 11–17. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250873

Issue

Section

Research Articles