เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28

ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยการประมวลผลภาพและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

เอกลักษณ์ สุมนพันธ์, รัตนพงษ์ ธงชัย, ชัชพงษ์ คำชื่น, โสภณ วิริยะรัตนกุล

1-10

การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์, นิดา นุ้ยเด็น, ศศิธร ตัณฑวรรธนะ , ชมลรรค กองอรรถ

11-17