ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยการประมวลผลภาพและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Main Article Content

เอกลักษณ์ สุมนพันธ์
รัตนพงษ์ ธงชัย
ชัชพงษ์ คำชื่น
โสภณ วิริยะรัตนกุล

บทคัดย่อ

การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานนิยมเพาะปลูกในโรงเรือนแบบเปิด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเห็ดไม่ออกดอกหรือดอกเห็ดแห้งเหี่ยว เนื่องจากค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม งานวิจัยนี้ได้นําบอร์ดราสเบอร์รี่พายมาทําการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้น ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตด้วยการประมวลผลภาพ จากกลุ่มเห็ดตัวอย่างเทียบอัตราส่วนแปลผลประมาณค่าเท่ากับจํานวนเห็ดทั้งหมดในโรงเรือน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้ด้วย จากการทดลองพบว่าเห็ดนางฟ้าภูฐาน เจริญเติบโตได้เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาและความชื้นที่สูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ โดยทำการควบคุมพัดลมระบายอากาศ ปั๊มน้ำ และเครื่องทําความร้อน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน สําหรับการประเมินคุณภาพการเจริญเติบโต ได้รับคําแนะนําและสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเห็ดที่ได้จากโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ มีเกณฑ์การวัดคุณภาพดีอยู่ที่ร้อยละ 75 และค่าความถูกต้องการแจ้งเตือนตรวจสอบการเจริญเติบโต ด้วยการประมวลผลภาพจากกลุ่มเห็ดตัวอย่างอยู่ที่ 88.9 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] Abfallah, W., Khdair, M., Ayyash, M., & Asad, I. IoT System to Control Greenhouse Agriculture Based on the Needs of Palestinian Farmers. ICFNDS'18. 2018 [cited 2020 Dec 10]: 1-9. Available from: doi:10.1145/3231053.3231061
[2] Minh, Q. T., Phan, T. N., Takahashi, A., Thanh, T. T., Duy, S. N., Thanh, M. N., & Hong, C. N. A Cost-effective Smart Farming System with Knowledge Base. In SoICT’17: Eighth International Symposium on Information and Communication Technology. 2017 [cited 2021 Feb 22]: 309-316. Available from: doi:10.1145/ 3155133.3155151
[3] ลิขิต อ่านคาเพชร และ ธงรบ อักษร. โรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2. 2560. 364-374
[4] บุญยัง สิงห์เจริญ และ สันติ สาแก้ว. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (The 1st RUSNC). 2558. 176-183
[5] วีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ และ รัฐสิทธิ์ ยะจ่อ. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า. วารสารวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. 2561. 172-182
[6] Hauer, T., & Jirka, L. Image analysis - a simple method of algal culture growth assessment. Springer Science. 2017 [cited 2021 Jan 18]: 599-601. Available from: doi:10.1007/s10811-007-9154-y
[7] Sun, S., & Zhang, R. Region of Interest Extraction of Medical Image based on Improved Region Growing Algorithm. MSEEE International Conference, volume 125. 2017. 360-364