การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง

Main Article Content

กันยารัตน์ พูลเพียร

บทคัดย่อ

เครื่องกลึงที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยที่นิยมคือเครื่องกลึงแบบยันศูนย์  ซึ่งด้วยลักษณะของเครื่องกลึงแบบยันศูนย์จะมีร่องที่อยู่ด้านล่างปากกาจับชิ้นงาน เมื่อทำการกลึงชิ้นงาน จะเกิดเศษแล้วตกลงไปค้างในร่องบริเวณปากกาจับชิ้นงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาได้แก่ 1.ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตอนปฏิบัติงาน 2.ขีดขวางการทำงาน จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง และการทำงานอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง โดยนำหลักการของนิวแมติกส์เข้ามาช่วยในการออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง ซึ่งจะออกแบบด้วยโปรแกรมSolidWorks สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ว่าชุดอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงทำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ ช่วยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีเศษคงค้างอยู่บริเวณร่องแท่นกลึง และสามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้ 46.7 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ศ.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ. เกรลิงก์ ทฤษฎีงานเครื่องมือกล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. รวมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก. พิมพ์ปี 2547 ,สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

กอง บก. ปิยะ นากสงค์, กอง บก. อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, กอง บก. มณีนุช สมานหมู่, กอง บก. มนัสสินี ล่ำสันเทียะ, กอง บก. กัมพล ชมภูทิพย์. ออกแบบ 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2018 ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 5 ปี 2562, สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย

ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ. การออกแบบเครื่องจักรกล. พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2561 ,สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

ถนัดกิจ ศรีโชค, ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส. ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับงานกลึง โดยใช้เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ. พิมพ์ปี 2560, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. วัสดุวิศวกรรม. พิมพ์ปี 2558, เอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อนันต์ มีนาค. การสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการติดตามสภาพ. พิมพ์ปี 2549, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี)

ไชยชาญ หินเกิด. มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม. พิมพ์ปี 2560 ,สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

กระบอกลม กระบอกสูบ, 2562, [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2564] . จาก https://goo.gl/w6DGxw.

ฐิฑารีย์ ถมยา. นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 19 2545, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'