The Development of Information System for Full-Text Thesis Searching Services in Major of Computer and Information Technology

Authors

  • Tussanee Supramual -

Keywords:

Information System, Searching, Student Thesis, Web Application

Abstract

This paper introduces the design and development of an information system aimed at facilitating a comprehensive full-text thesis search service. The system is designed to manage undergraduate students' thesis data within the major of computer and information technology. The primary objective of this system is to address the challenges associated with storing and retrieving project data, particularly due to the substantial volume and reliance on physical documents, which often present difficulties in terms of accessibility. The information system has been designed and developed as a web application, utilizing PHP language and the MariaDB database management system. It incorporates Responsive Design to ensure adaptability across different devices. To evaluate the system's performance, both expert evaluations and student satisfaction assessments were conducted using questionnaires. The expert evaluations revealed that the overall performance of the system was rated at a high level (gif.latex?\bar{x} = 4.37). Furthermore, the user interface was found to be highly effective in terms of ease of use (gif.latex?\bar{x} = 4.67), which aligns with the satisfaction assessment results from the sample group. The overall satisfaction level of the sample group was also found to be high (gif.latex?\bar{x} = 4.43), with the highest satisfaction rating attributed to the system's ability to function correctly (gif.latex?\bar{x} = 4.56).

References

หทัยชนก แจ่มถิ่น, อนิรุทธิ์ สติมั่น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2558; 8(2): 893-911.

เมทิกา พ่วงแสง, วิสุตา วรรณห้วย. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. Journal of Mass Communication Technology, RMUTP 2562; 4(1): 8-17.

เกรียงศักดิ์ จันทีนอก, เอกชัย แน่นอุดร, นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร. การพัฒนาระบบสารสนเทศการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2563; 7(1): 29-39.

เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์, ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบัณฑิตนิพนธ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2565; 10(2):139-154.

นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ธนันญดา บัวเผื่อน, กิตติพัฒน์ ศิริมงคล. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 2565; 17(1): 21-39.

ดนิตา โทนโต๊ะ, สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร, นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร. การออกแบบระบบสารสนเทศดิจิทัลสำหรับหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565; 32(4): 904-913.

จุติพงษ์ จูมโสดา, เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว, อรสา เตติวัฒน์. ต้นแบบระบบการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเว็บแบบ Responsive. TNI Journal of Engineering and Technology 2560; 5(2): 36-42.

อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย, อรสา เตติวัฒน์, ธนัช กนกเทศ. การพัฒนาระบบการจัดการการให้บริการการขอใช้โลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยเว็บแบบตอบโต้. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2561; 2: 148-160.

นงเยาว์ สอนจะโปะ, สิทธิพงษ์ พุทธวงษ์. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีโดยใช้หลักการ RESPONSIVE WEB DESIGN. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 2562; 15(4): 88-99.

สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงษ์, ประเสริฐ ลือโขง. การพัฒนาภาพลักษณ์ภูมิปัญญาขนมไทย “ขนมอาลัวกุหลาบ” ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บแอพพลิเคชั่น. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 2562; 3(2): 69-75.

ชัยวัฒน์ ตรีปักษ์, ฐิติชัย รักบำรุง, นคร ละลอกน้ำ. การพัฒนาเว็บไซต์แบบเรซสปอนต์ซีฟเพื่อการให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษาสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 2564; 4(2): 23-34.

สุธรรม นกสี, สุมาลี สุนทรา. การพัฒนาโมบาย เลิร์นนิง แบบ Responsive Web Design เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564; 5(2): 25-39.

สุนันทา หาผลดี, สุชีรา มะหิเมือง. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31. วารสารบัณฑิตศึกษา 2557; 11(54): 201-212.

ปรีชา พินชุนศรี, ฐิติรัตน์ จันทรดารา, ยุทธเดช ช้อยแสง, ธนิกา กอสินประเสริฐ, ดวงนภา บัวสันต์. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562; 25(2): 79-91.

ดาวรถา วีระพันธ์. ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561; 13(2): 126-136.

ลักษณ์นารา จันทรารมย์, วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาฟาร์มไม้ดอก. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2564; 41(4): 65-76.

Published

2023-07-03

How to Cite

Supramual, T. (2023). The Development of Information System for Full-Text Thesis Searching Services in Major of Computer and Information Technology. Science Technology and Innovation Journal, 4(3), 11–25. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/258576

Issue

Section

Research Articles