บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม

Main Article Content

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและรากพืช ถือเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยขั้นพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ซึ่งการดำรงชีวิตของราในรากพืชนี้ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อมหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารให้กับพืช การเพิ่มความทนทานของพืชในสภาวะเครียดเนื่องจากการขาดน้ำและความเค็มของดิน การเพิ่มความทนทานของพืชต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยและเชื้อสาเหตุโรคพืชทางระบบราก และทำให้โครงสร้างของดินมีความแข็งแรง นอกจากนี้ เส้นใยรานอกรากพืชรวมทั้ง glomalin ที่ผลิตขึ้นโดยเส้นใยรา ยังมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน และเป็นองค์ประกอบหลักของชีวมวลจุลินทรีย์ดิน จึงเป็นผลทำให้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีบทบาทสำคัญในการควบคุมการหมุนเวียนคาร์บอนระหว่างพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศภายใต้สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ : ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา; การเกษตร; สิ่งแวดล้อม

 

Abstract

Symbiotic associations between arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and plant roots are widespread in the natural environment. It can provide a range of benefits to the host plant, soil and environment. These include improved plant nutrient uptake, enhanced tolerance to drought and salinity of soil, enhanced tolerance to nematode and soil-borne pathogen, and provided stability of soil structure. In addition, AM extraradical hyphae itself and glomalin producing by the hyphae have highly correlated with soil organic carbon and are the major component of soil microbial biomass. These are resulted in an important role of AM fungi in regulating carbon fluxes between the biosphere and the atmosphere under climate change.

Keyword: arbuscular mycorrhizal fungi; agriculture; environment

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภูมิพันธ์ พ. (2013). บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai Journal of Science and Technology, 2(2), 91–101. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.16
Section
บทความวิชาการ
Author Biography

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120