Published: 2013-10-31

ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์

พนมพร วรรณประเสริฐ, ดุสิต อธินุวัฒน์, ชนัญ ผลประไพ

115-124

อายุของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรรางจืดในขวดปิดสนิท : สมบัติทางเคมีและกายภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

กรรณิการ์ มหาสารกุล, นิรมล ศากยวงศ์, ปาริยา ณ นคร, วรนันต์ นาคบรรพต, รุ่งลักษมี ประทุมชัย

140-152

การออกแบบทางเศรษฐกิจของแผนภูมิควบคุมรอยตำหนิต่อหน่วยสินค้าภายใต้ลักษณะของกระบวนการผลิต

กิตติมา คงครบ, กรรธิมา บุญยาชัย, สุนิดา ภู่ธีรอาภา, สุปราณี ลิสวัสดิ์

153-165