ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต

Main Article Content

แสงสุดา กบค้างพลู
เจนจิรา ชุมภูคำ
รัฐพล ฉัตรบรรยงค์

Abstract

Abstract


This experiment studied the effect of calcium oxide (CaO) on vegetative growth of ‘Phuket’ pineapple. One month old ‘Phuket’ pineapples were sprayed with calcium oxide solution (0, 150, 300, 450 and 600 mg·L-1) once a week for 8 weeks. The experiment was designed in Completely Randomized Design that composed of 5 treatments, 20 replications. The results showed that pineapple suckers sprayed with calcium oxide had better leaf length, canopy height, shoot fresh weight and shoot dry weight than those with non-treated calcium oxide. The application of CaO can be useful to improve the vegetative growth of ‘Phuket’ pineapple plant. 


Keywords: calcium; shoot growth; root formation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ., & ฉัตรบรรยงค์ ร. (2018). ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 592–599. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.57
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

แสงสุดา กบค้างพลู

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจนจิรา ชุมภูคำ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รัฐพล ฉัตรบรรยงค์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

กิสณะ ตันเจริญ, 2551, สับปะรด : คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
เกศิณี ระมิงค์วงศ์, 2546, การจัดจำแนกไม้ผล, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
จินดารัฐ วีระวุฒิ, 2541, สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
บุญส่ง ไกรศรพรสรร, 2554, ระดับของแคลเซียมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตขอลองกอง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
ยงยุทธ โอสถสภา, 2558, ธาตุอาหารพืช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วิจิตร วังใน, 2545, สับปะรดพืชอุตสาหกรรม, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560, สับปะรดโรงงาน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2556-2559, แหล่งที่มา: http://aginfo.oae.go.th/ewtnews/pineapple.html, 30 พฤษภาคม 2561.
อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง และโสระยา ร่วมรังสี, 2559, ผลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ, ว.พืชศาสตร์ สงขลานครินทร์ 3 (พิเศษ): 1-4.
Feagley, S.E. and Fenn, L.B., 1998, Using soluble calcium to stimulate plant growth, Available Source: https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/87843, May 2, 2018.
Herbagreen, 2010, Herbagreen foliar plant nutrient, Available Source: http://www.herbagreen.asia/web, April 9, 2018.
Hepler, P.K., 2005, Calcium: A central regulator of plant growth and development, Plant Cell 17: 2142-2155.