Published: 2018-12-08

Antagonistic Effect of Endophytic Fungal, Fusarium sp. MFLUCC16-1462, Against Magnaporthe oryzae

Patcharee Pripdeevech, Chutima Tanapichatsakul, Surangkana Chimthai, Witthawad Phormmard, Siraprapa Brooks, Dusit Athinuwat

581-591

ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต

แสงสุดา กบค้างพลู, เจนจิรา ชุมภูคำ, รัฐพล ฉัตรบรรยงค์

592-599

การผลิตแพตตี้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมว่านหางจระเข้

วรางคณา สมพงษ์, จักรพงศ์ จิตรหนัก, หฤษฎ์ ปิ่นเย็น, ภัทิรา สุดเลิศ

560-569

อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นแววมยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ

ณัฏฐิยา เกื้อทาน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา, นุชรัฐ บาลลา

580-587

การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน

ชนม์นิภา เหนือสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ, ณัฐพงค์ จันจุฬา, นุชรัฐ บาลลา

588-595

ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง

อำพรรณ อินทนนท์, ธัญญะ เตชีศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ, ณัฐพงค์ จันจุฬา, นุชรัฐ บาลลา

596-604

ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ

สุเพ็ญวดี ตักเตือน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ, นุชรัฐ บาลลา

605-613