การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน

Main Article Content

ชนม์นิภา เหนือสุข
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
พัฒนา สุขประเสริฐ
ณัฐพงค์ จันจุฬา
นุชรัฐ บาลลา

Abstract

Abstract


Interspecific hybrid sunflowers were produced using male sterile plants of 2 species; Helianthus annuus featuring short stems, bright colored flowers and 1-2 flowers per plant, and Helianthus debilis featuring spindly stems and many flowers per plant. The experiment to develop an interspecific hybrid sunflower with male sterile pollen was conducted from January, 2017 to April, 2018 at the field laboratory of the Department of Horticulture, Kasetsart University, Bangkok. H. annuus ‘A-line’ and ‘B-line’ were used to maintain male sterility and were cross pollinated with H. debilis. Male sterility was found in 72.5 percent of the interspecific hybrid sunflowers produced. The interspecific plants stem height averaged 102.07 centimeters, with 17 flowers per plant with flowers size and disk flowers size of 9.89 and 2.62 centimeters respectively. Interspecific hybrid sunflowers can be used as bedding plants and in ornamental sunflower breeding. 


Keywords: bedding plant; cross-pollination; interspecific hybrid

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหนือสุข ช., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2018). การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 588–595. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.55
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชนม์นิภา เหนือสุข

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พัฒนา สุขประเสริฐ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ณัฐพงค์ จันจุฬา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

นุชรัฐ บาลลา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

กนกวรรณ เสรีภาพ, 2555, การพักตัวของเมล็ด, คู่มือประกอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
กฤษฎา สัมพันธารักษ์, 2544, ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด, สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, 2556, เอกสารประกอบ การสอน วิชา หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, 2558, การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก, แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ.
นันทิยา วรรธนะภูติ, 2545, คู่มือการปลูกไม้ดอก, สำนักพิมพ์ตรัสวิน, เชียงใหม่.
สุขเกษม จิตรสิงห์, 2543, การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันของภาคเอกชน, น. 54-60. เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 13 เทคโนโลยีใหม่-พันธุ์พืชใหม่, สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์, 2528, การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ, นครปฐม.
อฤชร พงษ์ไสว, 2549, ไม้ดอกแสนสวย, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, กรุงเทพฯ.
อนุชิตา รัตนรัตน์, 2559, การศึกษาลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันตัดดอก, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Briggs, F.N. and Knowless, P.E., 1967, Introduction to Plant Breeding, Reinhold Publ. Crop, New York.
Charles, B.H.Jr., 1951, Hybridization in the annual sunflower: Helianthus annuus × H. debilis var. cucumerifolius, Evolution 5(1): 42-51.
Kantar, M.B., Sosa, C.C., Khoury, K., Castañeda-Álvarez, N.P., Achicanoy, H.A., Bernau, V., Kane, N.C., Marek, L., Seiler, G. and Rieseberg, H., 2015, Ecogeography and utility to plant breeding of the crop wild relatives of sunflower (Helianthus annuus L.), Front. Plant Sci. 6: 841-851.
Luhs, W. and Friedt, W., 1994, Designer Oil Crops, pp. 36-45, In Murphy, D.J. (Ed.), The Major Oil Crops, Weinheim, Federal.
Romiana, V., Kraptchev, B., Stancheva, I., Geneva, M., Iliev, I. and Georgiev, G. 2014, Utilization of related wild species (Echinacea purpurea) for genetic enhancement of cultivated sunflower (Helianthus annuus L.), Turk. J. Agric. For. 38: 15-22.