การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกบัวสายและลูกผสมด้วยเครื่องหมายสก๊อต

Main Article Content

สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล
ธีระชัย ธนานันต์
นฤมล ธนานันต์

Abstract

Abstract


Currently, Nymphaea is widely used as ornamental flowers and for breeding, therefore the classification by morphology is difficult and confusing. This research, the relationships among 25 Nymphaea sp. and their hybrids from Pangubol Suan Bua in Nonthaburi province were investigated using start codon targeted (SCoT) technique. In the total of 80 primers used, 17 primers, which gave obvious amplified PCR products, were selected. Then, the selected primers were used for polymerase chain reaction (PCR) and resulted in 224 DNA bands ranging from 300 to 2,500 bp. The number of polymorphic bands was 220 (98.21 %). A dendrogram was constructed using UPGMA by the NTSYS-pc ver. 2.01e program based on similarity coefficient, which ranging from 0.40-0.91, and resulting in three major groups. This research could be used as a guideline for conservation and breeding in the future. 


Keywords: Nymphaea; start codon targeted (SCoT); dendrogram; genetic relationship; identification

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขสกุล ส., ธนานันต์ ธ., & ธนานันต์ น. (2018). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกบัวสายและลูกผสมด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 570–579. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.52
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ธีระชัย ธนานันต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นฤมล ธนานันต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

References

ไชยา ลาวัลย์, 2547, การปลูกบัว, สำนักพิมพ์ ฐานเกษตรกรรม, กรุงเทพฯ.
นฤมล ธนานันต์, ฐิติพร โท้มโสภา และธีระชัย ธนานันต์, 2555, การจำแนกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปรับปรุงจากพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี, Thai J. Sci. Technol. 1: 169-179.
นฤมล ธนานันต์, จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ และธีระชัย ธนานันต์, 2560, การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วยเครื่องหมายสก๊อต, Thai J. Sci. Technol. 6: 152-160.
ภูรินทร์ อัครกุลธร, 2553, มนต์เสน่ห์แห่งบัว, พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ว.ไทย 31(16): 22-23.
ณัฐกานต์ โกเสนตอ, มลิวรรณ นาคขุนทด, สุณิสา ณัฐพรณิชกุล, 2557, การจัดจำแนกพืชวงศ์บัวสายโดยใช้คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ, ว.วิทยาศาสตร์บูรพา (พิเศษ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6): 1-6.
ปิยดา บุสดี, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2558, การจำแนกพันธุ์มะม่วงในประเทศไทยจากลำดับดีเอ็นเอของยีน rbcL และ rpoC1, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23(6): 983-993.
Ahmad, S., Sepideh, T. and Mahmood, K., 2014, Efficiency of SCoT and ISSR markers in assessment of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) genetic diversity, Int. J. Biosci. 5(2): 14-22.
Deng, L.B., Liang, Q.Z., He, X.H., Lou, C., Chen, H. and Qin, Z.S., 2015, Investigation and analysis of genetic diversity of diospyros germplasms using SCoT molecular markers in Guangxi, PLoS ONE 10(8): e0136510.
Doyle, J.J. and Doyle, J.L., 1987, A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue, Phytochem. Bull. 19: 11-15.
Guo, D.L., Zhang J.Y. and Liu C.H., 2012, Genetic diversity in some grape varieties revealed by SCoT analyses, Mol. Biol. 39: 5307-5313.
Gao, U.H., Zhu, Y.Q., Tong, Z.k., Xu, Z.Y., Jiang, X.F. and Huang, C.H., 2014, Analysis of genetic diversity and relationships among genus Lycoris based on start codon targeted (SCoT) marker, Biochem. System. Ecol. 57: 221-226.
Lou, C., He, X.H., Chen, H., Ou, S.J. and Gao, M.P., 2010, Analysis of diversity and relationships among mango cultivars using start codon targeted (SCoT) markers, Biochem. System. Ecol. 38: 1176-1184.
Paliwal, R., Singh, R., Singh, A.M., Kumar, S., Kumar, A. and Singh, R.M., 2013, Molecular characterization of Giloe [Tinospora cordifolia (Willd. Miers ex Hook. F. and Thoms.] accessions using start codon targeted (SCoT) markers, Int. J. Med. Aromat. Plants, 3: 413-422.
Rohlf, F.J., 2002, NTSYS-pc, Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Applied Biostatistics, Inc., New York.
Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T., 1989, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2nd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.