อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นแววมยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ณัฐพงค์ จันจุฬา
นุชรัฐ บาลลา

Abstract

Abstract


Torenia is a beautiful flowering plant and blooms all year round. It is also considered as an economically important bedding plant and pot plant in Japan, USA and Australia. The aim of this study is to investigate the effect of acute gamma irradiation on in vitro seed germination and growth of native torenia. The native torenia seeds were irradiated with acute gamma rays at the doses of 0 (control), 100, 200, 300, 400 and 500 grays (gy) of acute gamma irradiation. Irradiated seeds were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium after 30, 90 and 120 days. The results showed that the highest percentage of germination (29.5 %) occurred when seeds were treated with gamma ray at 200 gy while the lowest one (7.4 %) obtained from the control treatment. Doses of gamma irradiation affected the numbers of shoot and plant height. The treated plants at the doses of 100 and 200 gy showed chimera and albino seedlings. 


Keywords: acute gamma irradiation; plant breeding; Linderniaceae; chimera

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เกื้อทาน ณ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2018). อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นแววมยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 580–587. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.54
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ณัฏฐิยา เกื้อทาน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ณัฐพงค์ จันจุฬา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

นุชรัฐ บาลลา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

ก่องกานดา ชยามฤต, 2548, ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ.
จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์, 2550, ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของแววมยุรา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ณัฏฐา ผดุงศิลป์, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2558, การชักนำให้เกิดการกลายในต้นแพงพวย โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, Thai J. Sci. Technol. 4(1): 95-103.
ธนิตา ถินนอก, 2550, การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในใบแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia ionantha), วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, 2544, พรรณไม้เพื่อการตกแต่ง, บ้านและสวน, กรุงเทพฯ.
ยุพาพร ภาพันธ์, 2552, การปรับปรุงพันธุ์แววมยุราพื้นเมืองของไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วิภาภรณ์ แสวงมี, 2554, ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของแววมยุราพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วุฒิพงษ์ แปงใจ, 2558, ผลของรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการอยู่รอดของแพงพวยฝรั่ง, ว.วิทย์.กษ. 46(3)(พิเศษ): 417-420.
ศรัญญู ถนิมลักษณ์, 2560, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุพิชชา สิทธินิสัยสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2560, ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 158-168.
อัญชลี จาละ, 2556, การชักนำให้เกิดการกลายในหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(1): 1-10.
เอื้อมพร วีสมหมาย, ศศิยา ศิริพานิช, อริศรา มีนะกนิษฐ และณัฏฐ พิชกรรม, 2540, พรรณไม้ในงานภูมิสภาปัตยกรรม, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
Fischer, E., 2004, The Families and Genera of Vascular Plants, In Kadereit, J.W. (Ed.), Volume VII, Springer-Verlag, New York.
Hameed, A., Shah, T., Atta B., Haq, M. and Sayed, H., 2008, Gamma irradiation effects on seed germination and growth, protein content, peroxidase and protease activity, lipid peroxidation in Desi and Kabuli Chickpea, Pak. J. Bot. 40: 1033-1041.
Kikuchi, S., Kishii, M., Shimizu, M. and Tsujimoto, H., 2005, Centromere-specific repetitive sequences from Torenia, a model plant for interspecific fertilization and whole-mount FISH of its interspecific hybrid embryos, Cytogen. Genome Res. 109: 228-235.
Kovalchuk, I., Molinier, J., Yao, Y., Arkhipov, A. and Kovalchuk, O., 2007, Transcriptome analysis reveals fundamental differences in plant response to acute and chronic exposure to ionizing radiation, Mutat. Res. 642: 101-113.
Kovács, E. and Keresztes, A., 2002, Effect of gamma and UV-B/C radiation on plant cells, Micron 33: 199-210.
Le, V.T., Le, T.T.L., Hoang, H.T., Dang, T.D., Le T.B.T. and Han, H.D., 2012, Application of in vitro flowering technique on evaluating of mutation capacity and color selection of Torenia fournieri L. following irradiation, Vinatom-Ar. 12: 208-213.
Mandal, A.K.A., Chakrabarty, D. and Datta, S.K., 2000, Application of in vitro techniques in mutation breeding of chrysanthemum, Plant Cell Tiss. Organ Cult. 60: 33-38.
Murashige, T. and Skoog, F., 1962, Revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures, Physiol. Plantarum, 15: 473-497.
Reed, D.Wm., 2007, Applied Physiology of Horticultural Crops, Department of Horticultural Sciences Taxas A&M University, Taxas.
Sawangmee, W., Taychasinpitak, T., Jompuk, P. and Kikuchi, S., 2011, Effects of gamma ray irradiation in plant morphology of interspecific hybrids between Torenia fournieri and Torenia baillonii, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 803-810.
Verma, A.K., Sharma, S., Kakani, R.K., Meena R.D. and Choudhary, S., 2017, Gamma Radiation Effects Seed Germination, Plant Growth and Yield Attributing Characters of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.), Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 6(5): 2448-2458.
Yamazaki, T., 1985, A revision of the genera Limnophila and Torenia from Indochina, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo III 13: 575-624.