ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

สุเพ็ญวดี ตักเตือน
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
พัฒนา สุขประเสริฐ
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
นุชรัฐ บาลลา

Abstract

Abstract


Gomphrena is a flowering plant that currently is not popular for using as a potted plant because of its tall, straggly appearance, overgrowth and lack of flower color variation. However, it can bloom all year round, and is extremely easy to grow and tolerant to drought and heat. The objective of this study was to investigate the most appropriate doses of gamma radiation for inducing mutations in gomphrena hybrid. Nodes of gomphrena hybrid were sterilized and cultured on ½ MS medium. The plants were irradiated with acute gamma rays at 20, 40, 60, 80 and 100 grays, then subcultured until the M1V3 generation and transferred into the greenhouse for growing. The results showed that exposure to gamma radiation caused a reduction of plant growth with increasing radiation dose. The dose of gamma radiation at which half the plants died after 60 days (LD50(60)) was 51 grays. In gomphrena, gamma radiation at 60 grays caused the greatest reduction in plant height, internode length, number of roots and leaf size. 


Keywords: mutation breeding; irradiation; node

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ., & บาลลา น. (2018). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 605–613. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.59
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุเพ็ญวดี ตักเตือน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พัฒนา สุขประเสริฐ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

นุชรัฐ บาลลา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

เต็ม สมิตินันทน์, 2557, ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย, สำนักงานหอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.
ธนะ กุลมุติวัฒน์, 2548, ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ปวีณนุช ศรีช่วย, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, สุวิสา พัฒนเกียรติ และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(3): 239-248.
ปิยธิดา แร่ทอง, 2556, การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมข้ามชนิด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศรัญญู ถนิมลักษณ์, 2560, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สมเพียร เกษมทรัพย์, 2522, การปลูกไม้ดอก, ฟันนี่พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ.
สิรนุช ลามศรีจันทร์, 2540, การกลายพันธุ์ของพืช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุธนา เกตุมาโร, 2549, ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของบานชื่นเลื้อย, ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, 2550, การกลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Guiyun, D., Weidong, P. and Gongshe, L., 2006, The analysis of proteome changes in sunflower seeds induced by N+ implantation, J. Biosci. 31: 247-253.
Jala, A., 2011, Morphological change due to effects of acute gamma ray on wishbone (Torenia fourmieri) in vitro, Int. Trans. J. Eng. Manage. Appl. Sci. Technol. 2: 101-109.
Kumari, S., Kashyap, B., Gupta, Y.C., Gupta, R. and Thakur, P., 2017, Study on hot air oven–drying of Gomphrena globosa L., Int. J. Farm Sci. 7(2): 5-9.
Murashige, T. and Skoog, F., 1962, Revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures, Physiol. Plantarum 15: 473-497.
Sawangmee, W., Taychasinpitak, T., Jompuk, P. and Kikuchi, S., 2011, Effects of gamma-ray irradiation in plant morphology of interspecific hybrids between Torenia fournieri and Torenia baillonii, Kasetsart J. Nat. Sci. 45: 803-810.