ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง

Main Article Content

อำพรรณ อินทนนท์
ธัญญะ เตชีศีลพิทักษ์
อัญชลี จาละ
ณัฐพงค์ จันจุฬา
นุชรัฐ บาลลา

Abstract

Abstract


The effect of acute gamma irradiation on morphological changes in native Torenia (Torenia fournieri) was studied by using leaves which were irradiated with gamma rays at the doses of 0, 20, 40, 60, 80, and 100 grays. After 60 days of leaf cuttings, survival rate was recorded. It was found that by increasing dosage of gamma radiation, survival rate was decreased. The relationship between concentration of gamma radiation and survival percentage was graphed to get LD50(60). It was found that 51 grays radiation resulted in 50 percent survival after 60 days. The number of new shoots from 60, 80 and 100 gray leaves were less than that of the control. However, it is observed that the number of new shoots was highest at 20 grays (5 shoots). When new shoots were 120 days after radiation treatment, the height and the canopy width were lower in the groups exposed to gamma radiation at 80 and 100 grays. As for morphological changes after irradiation, some specimens in the 40 grays treatment group had short leaves, round serrate and dentate leaves. The guard cells and subsidiary cells were abnormal and numbers of abnormal guard cells were increased when dosage of gamma radiation increased. 


Keywords: survival rate; acute gamma irradiation; guard cell; leaf cutting

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2018). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 596–604. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.58
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อำพรรณ อินทนนท์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชีศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อัญชลี จาละ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณัฐพงค์ จันจุฬา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

นุชรัฐ บาลลา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล, 2559, การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(6): 942-951.
จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์, 2554, การชักนำให้เกิด โพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์ลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) และแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลซิชีนชนิดเม็ด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, 2545, เขียนเรื่องดอกไม้ไว้อ่านเล่น 3 : จากฟาแลนนอพซิสถึงสแตติส,สายธุรกิจโรงพิมพ์ / บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, กรุงเทพฯ.
ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ และอัญชลี จาละ, 2558, รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่มีผลต่อเนื้อเยื่อหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 4(2): 177-184.
ศรัญญู ถนิมลักษณ์, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ, พีรนุช จอมพุก และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, 2561, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา, Thai J. Sci. Technol. 7(1): 48-57.
สุพิชชา สิทธินิสัยสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และณัฐพงค์ จันจุฬา, 2561, ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 158-168.
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, 2530, วิธีการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์, เอกสารการสอนการใช้รังสีและไอโซโทป, ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อัญชลี จาละ, 2554, รังสีแกมมาระดับต่าง ๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.), ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19(4): 61-69.
Chanchula, N., 2015, Biotechnological Techniques for improvement of native torenia and their hybrids, Ph.D. Thesis, Kasetsart University, Bangkok.
Taychasinpitak, T., Kikuchi, S., Jala, A., Thanananta, T. and Chanchula, N., 2016, Mutation Breeding of Thai Native Torenia (Torenia fournieri Lind.) by -ray irradiation, Thai J. Sci. Technol. 5(2): 190-199.