การพยากรณ์ราคาสับปะรดโรงงานด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

Abstract

Abstract


The objective of this study was to construct and select the appropriate forecasting model for the factory pineapple prices with Box-Jenkins method. The data gathered from the website of Office of Agricultural Economics during January, 1997 to April, 2018 of 256 values were used and divided into 2 sets. The first set had 244 values from January, 1997 to April, 2017 for constructing the forecasting models. The second set had 12 values from May, 2017 to April, 2018 for comparing the accuracy of the forecasting models via the criterion of the lowest root mean squared error. Research findings indicated that the most accurate model was I(1) MA(1, 3) SMA(1) with no constant and can be written as a forecasting model: .


Keywords: pineapple; Box-Jenkins method; root mean squared error (RMSE)


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรียนสุทธิ์ ว. (2019). การพยากรณ์ราคาสับปะรดโรงงานด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 105–115. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.21
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

วรางคณา เรียนสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

References

ดนุสรณ์ ธนะปาละ, ธันวา เจริญศิริ และชนาธิป โสภณพิมล, 2559, การพยากรณ์ราคาสับปะรดที่ส่งเข้าโรงงานด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์, ว.วิทยาศาสตร์บูรพา 21(1): 110-118.
ไทยรัฐ, ราคาไม่เป็นสับปะรดเลย!! ตกต่ำสุดในรอบ 11 ปี, แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1313141, 20 มิถุนายน 2561.
นรวัฒน์ เหลืองทอง และนันทชัย กานตานันทะ, 2559, การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(3): 370-381.
วรางคณา กีรติวิบูลย์, 2557, การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์, ว.วิทยาศาสตร์ มศว. 30(2): 41-56.
วรางคณา เรียนสุทธิ์ และน้ำอ้อย นิสัน, 2560, การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไก่แปรรูป, ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25(2): 140-152.
สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548, เทคนิคการพยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคาสับปะรดโรงงานรายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ทั้งประเทศ ปี 2540-2561, แหล่งที่มา : http://oldweb.oae.go.th/download/price/monthlyprice/pineapple.pdf, 16 กรกฎาคม 2561.
Bowerman, B.L. and O’Connell, R.T., 1993, Forecasting and Time Series: An Applied Approach, 3rd Ed., Duxbury Press, California.
Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C., 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd Ed., Prentice Hall, New Jersey.
Ispacethailand, ราคาสับปะรดตกต่ำในรอบ 10 ปี เพราะอะไร?, แหล่งที่มา : http://www.ispacethailand.org/สังคม/16458.html, 18 มิถุนายน 2561.
Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G., 2006, Introduction to Linear Regression Analysis, 4th Ed., John Wiley Sons, Inc., New York.