Published: 2019-03-07

การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ

กาพย์แก้ว แก้วนาบอน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา, นุชรัฐ บาลลา

138-145

ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ

นิภารัตน์ ศรีธเรศ, ประภาศรี เทพรักษา, สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

156-166

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้ำนมช้างพร้อมดื่ม

ภาสุรี ฤทธิเลิศ, กนกวรรณ บัวลารักษ์, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

167-175

รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

200-211