การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้ำนมช้างพร้อมดื่ม

Main Article Content

ภาสุรี ฤทธิเลิศ
กนกวรรณ บัวลารักษ์
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

Abstract

Abstract


Nom Chang (Uvaria codata L.) is an indigenous fruit planted in Nan province of Thailand. Ripened fruit of Nom Chang can be used for production of ready to drink juice. However, there is no data on its nutritional quality. Therefore, the aims of this study were to analyze the chemical composition of ready to drink Nom Chang juice, and to determine the shelf life of the product stored at chilled temperature (4±2 ºC) for 24 days. The results showed that the ready to drink Nom Chang juice composed of moisture, protein, fat, fiber, ash and carbohydrate which accounted for 84.15, 0.04, 0.03, 0.88 and 17.89 g/100 mL, respectively. In addition, Nom Chang juice contained 71.99 kcal/100 mL with the presence of sodium, calcium and iron (96.68, 9.98 and less than 0.100 mg/100 mL, respectively), and vitamin B (B1 less than 0.030 and B2 less than 0.025 mg/100 mL). The shelf life of the ready to drink Nom Chang juice was 15 days. Total soluble solids content did not significantly change during storage at 4±2 ºC (p > 0.05). The overall preference was scored as ‘like very much’ (score 8.05). Total microbial count values were less than 1 x 104 CFU/mL, and yeasts and molds levels were at less than 100 CFU/mL. 


Keywords: Nom Chang; ready to drink Nom Chang juice; chemical composition; shelf life

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฤทธิเลิศ ภ., บัวลารักษ์ ก., & พิริยะภัทรกิจ อ. (2019). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้ำนมช้างพร้อมดื่ม. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 167–175. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.26
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ภาสุรี ฤทธิเลิศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

กนกวรรณ บัวลารักษ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

ก่องกานดา ชยามฤตม, 2541, คู่มือจำแนกพรรณไม้, บริษัทไดมอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด, กรุงเทพฯ.
นิธิยา รัตนาปนนท์, 2557, เคมีอาหาร, พิมพ์ครั้งที่ 5, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน, 2556, เทคโนโลยีผักและผลไม้, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
พรประภา ชุนถนอม, สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ และสุกัญญา สายธิ, 2556, การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผสมน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดแก้วและกระป๋อง, ว.วิทย.มข. 41(1): 183-192.
พรประภา ชุนถนอม และสุกัญญา สายธิ, 2554, ผลของภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของน้ำเม่าผสมน้ำสับปะรด, ว.วิทย.มข. 39(4): 630-638.
ภาสุรี ฤทธิเลิศ. 2561. คู่มือกระบวนการผลิตผลิต ภัณฑ์น้ำนมช้าง “อีช่อ” พร้อมดื่ม, คณะเทคโน โลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำลูกหม่อน, มผช. 851-2557, กรุงเทพฯ.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ, กนกอร อัมพรายน์, ณัฐพงค์ จันจุฬา และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, 2560, การขยายพันธุ์ผลไม้พื้นบ้าน “นมช้าง”, Thai J. Sci. Technol. 6(4): 309-315.
Aaby, K., Grimsbo, L.H., Hovda M.B. and Rode, T.M., 2018, Effect of high pressure and thermal processing on shelf life quality of strawberry purée and juice, Food Chem. 260: 115-123.
BAM, 2001, Bacteriological Analytical Manual online, Food and Drug Administration, USA.
Kammerer, D.R., Schillmöller, S., Maier, O., Schieber, A. and Carle, R., 2007, Colour stability of canned strawberries using black carrot and elderberry juice concentrates as natural colourants, Eur. Food Res. Technol. 224: 667-679.
Zhou, l., Su, Y.C.E., Chalermglin, P. and Saunders, R.M.K., 2010, Molecular phylogenetics of Uvaria (Annonaceae): Relationships with Balonga, Dasoclema and Australian species of Melodorum, Bot. J. Linn. Soc. 163: 33-43.