การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

กาพย์แก้ว แก้วนาบอน
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ณัฐพงค์ จันจุฬา
นุชรัฐ บาลลา

Abstract

Abstract


Lindernia is a flowering plant with high genetic diversity. This plant can survive in almost any environment and flowers all year round, making it to be suitable for improving as an ornamental plant for the future. In plant regeneration, BA and NAA are useful for shoot and internode inductions. The aim of this research was to study the regeneration potential of Lindernia explants (cotyledon, leaf, and internode) on ½ MS media with BA at concentrations ranging from 0.5-2.0 mg/L) in in vitro culture. Callus sizes and shoots were recorded for 4 weeks. The results showed that the explants cultured in BA 2 mg/L had the highest shoot induction rate (17.91, 19.1 and 18.67 shoots/explant, respectively). Three parts of the plant were cultured in BA medium at 1.0 mg/L with NAA at concentrations in a range of 0.5-2.0 mg/L. It was found that cotyledons were cultured on 1.0 mg/L BA and 1.5 mg/L NAA. Leaf pieces were cultured on 1.0 mg/L BA with NAA 0.5 mg/L. And the segments were cultured on 1.0 mg/L BA with NAA 0.5 mg/L. The average numbers of shoots were 18.08, 16.91 and 10.50 per shoot, respectively. 


Keywords: leaf; cotyledon; internode; tissue culture

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2019). การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 138–145. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.23
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กาพย์แก้ว แก้วนาบอน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ณัฐพงค์ จันจุฬา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

นุชรัฐ บาลลา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล, 2559, การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(6): 942-951.
บุญยืน กิจวิจารณ์, 2547, เทคโนโลยีเบื้องต้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และพัฒนา สุขประเสริฐ, 2559, การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ, ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 48(1): 23-35.
พูนพิภพ เกษมทรัพย์, 2549, ชีววิทยา 2, บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
ภูวดล บุตรรัตน์, 2529, พฤกษศาสตร์ทั่วไป ตอนลักษณะภายนอกของพืชดอก, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์, ปัตตานี.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 2544, สรีรวิทยาของพืช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อรัญญา ตันติปัญจพร, 2534, กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของข้าว (Oryza sativa L.) จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ว.ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1(3): 201-204.
APG III., 2009, An update of the angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG III, Bot. J. Linn. Soc. 161: 105-121.
Geetha, N., Venkatachalam, P., Prakash, V. and Lakshmisita G., 1998, High frequency induction of multiple shoots and plant regeneration from seedling explants of pigeonpea (Cajanus cajan L.). Curr. Sci. 17: 1036-1041.
Khalil, S.R.M., Hussein, B.A., Ebtissam, H.A.H. and Tawfik, M.S., 2015, Silver nitrate is essential for successful regeneration of Egyptian sunflower (Helianthus annus L.) cv. Giza 102, Int. J. Adv. Res. 3: 506-512.
Murashige, T. and Skoog, F., 1962, A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures, Physiol. Plant 15: 473-497.
Pierik, R.L.M, Steegmans, H.H.M, Elias, A.A., Stiekema, O.T.J. and van der Velde, A.J., 1988, Vegetative propagation of Syringa vulgaris L. in vitro, Acta Hort. 226: 195-201.
Shinha, A.R.P., 1987, Colchiploidy in Lindernia crustacea (L.) F. Muell, Cytologia 52: 151-155.
Skoog, F. and Miller, C.O., 1957, Chemical regulation of growth and organ formation in plant tissue grown in vitro, Symp. Soc. Exp. Biol. 11: 118.
Smitinand, T. and Larsen, K.K., 2000, Flora of Thailand, Vol. 9 Part 2, The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.
Sungkaew, K., Taychasinpitak, T., Wongchaochant, S., Sukprasert, P. and Kikuchi, S., 2015, Radiosensitivity of In vitro cultured Torenia fournieri Lind. from Thailand by gamma-ray irradiation, Int. Trans. J. Eng. Manag. Appl. Sci. Technol. 6: 191-201.
Sutthisaksopon, P., Chantaranothai, P. and Simson, D.A., 2014, Two new records in the Linderniaceae for Thailand, Thai For. Bull. (Bot.) 42: 10-15.
Thanh, M.N.T., Aye, A.T., Pham, A.T., Soo, C.C. and Sang, U.P., 2012, Shoot organogenesis and plant regeneration from leaf culture of Rehmannia elata L. Life, Sci. J. 9: 882-885.