รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

Abstract

Abstract


In this research, electric three-wheel mini truck using solar energy as an energy source was fabricated. The invented multipurpose three-wheel solar mini truck is multipurpose vehicle that can be used for carriage and delivery of items/goods and also used as energy source for other electric appliances. Its structure was modified from the original electric three-wheel mini truck by installing 3,000 watts (48 volts) DC motor instead of the original 1,500 watts (60 volts). Solar panels were installed on the top in order to convert solar energy into electricity which stored in the battery bank for later use. A hybrid inverter is used to convert 48 volts DC into 220 volts AC supply for general electric appliances/equipments. The driving test showed that the invented multipurpose three-wheel solar mini truck can be used satisfactorily. Driving test on flat surface showed that it has average speed about 25 km/h without load and 23 km/h with 350 kg loaded. The driving test on slope found that it could climb up 9.5 degrees slope (about 16.67 percent) for both cases (with and without load). 


Keywords: electric three-wheel mini truck; photovoltaic cell; solar cell

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรืองรุ่งชัยกุล ธ., & อ่วมกระทุ่ม ส. (2019). รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 200–211. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.29
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กิติศักดิ์ หมึกแดง และอดิศักดิ์ คามพินิจ, 2557, จักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วย Brushless DC Motor 2 ตัว (Electric Tricycle by Double Brushless DC Motor), ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 124 น.
ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, 2555, จักรยานไฟฟ้าพาหนะส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่ถูกที่สุด, วิศวกรรมสาร 65: 80-89.
ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, 2559, การออกแบบและพัฒนารถซาเล้งพลังงานแสงอาทิตย์, รายงานวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 53 น.
ประทีป ศิริวัฒนธานี, ม.ป.ป., โครงการจัดทำจักรยานไฟฟ้า เพื่อการประหยัดพลังงานและสุขภาพที่ดี, รายงานโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
มานัส สุนันท์, ระบิน ปาลี, พรหมเมศร์ ไกรวิชัย และมนเพชร เข็มเพชร, 2545, การดัดแปลงและสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, รายงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, เชียงใหม่, 57 น.