ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของปทุมมาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Main Article Content

ชัยภูมิ สุขสำราญ
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
พัฒนา สุขประเสริฐ

Abstract

Abstract


The objective of this research was to study the effect of shading conditions on growth and product qualities of curcuma in Southern Thailand. The experimental design was 3 x 5 factorial in completely randomized design with two factors: (A) cultivars of curcuma: cv. Kimono Pink, Cherry Pink and Chiangmai Pink, and (B) five shading conditions: no shading, plastic shading, plastic shading with 50 % black, blue and red color shading saran. Stem and leaf growth, and product qualities of inflorescence were recorded. The results showed that curcuma cv. Kimono Pink grown under plastic shading had the highest number of shoots, leaf width, inflorescence length, inflorescence diameter, peduncle diameter and number of inflorescences which were significantly different (p < 0.01) when compared with those of the control (non-shading). In addition, curcuma cv. Cherry Pink and Chiangmai Pink grown under plastic shading and 50 % blue color saran had the highest number of shoots, leaf width, inflorescence length, inflorescence diameter, peduncle diameter and number of inflorescences which were significantly different (p < 0.01) with those of the control. 


Keywords: curcuma; cut flower; flowering pot plant; cut flowering pot plant; shading

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขสำราญ ช., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., & สุขประเสริฐ พ. (2019). ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของปทุมมาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 146–155. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.24
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชัยภูมิ สุขสำราญ

หลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พัฒนา สุขประเสริฐ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

ประสบ บุตรพลอย, 2543, การผลิตและการตลาดปทุมมาเพื่อการส่งออกในภาคเหนือของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ภูมิลักษณ์ภาคใต้, 2555, ภาคใต้, แหล่งที่มา : http://www.flipbooksoft.com, 20 ตุลาคม 2557.
วาสนา ใจกล้า, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัชรี บุญกอแก้ว และอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, 2556, การพรางแสงด้วยสีของตาข่ายพรางแสงต่อคุณภาพและผลผลิตของปทุมมา, ว.วิทยา ศาสตร์เกษตร 44(1): 83-92.
วาสนา ใจกล้า, 2556, เทคโนโลยีการผลิตปทุมมานอกฤดูกาล, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 178 น.
ศศิมา พยุยงค์, พัชรียา บุญกอแก้ว, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และประนอม ยังคำมั่น, 2554, ผลของการพรางแสงและสีตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของหงส์เหิน, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องในภาคใต้, แหล่งที่มา : http://www.ksmecare.com, 20 ตุลาคม 2557.
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 2538, สรีรวิทยาของพืช, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 213 น.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555, ปทุมมาวิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. 301 น.
โสระยา ร่วมรังสี, 2558, สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 276 น.
อรวรรณ วิชัยลักษณ์, 2548, ปทุมมา, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, กรุงเทพฯ.
โอฬาร พิทักษ์, 2537, ไม้ตัดดอกเขตร้อน, เอกสารวิชาการ, กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริม การเกษตร, กรุงเทพฯ.
Abdullah, T.L., Ramlan, M.F. and Chin, F.L.S., 2008, Physiological changes growth and flowering responses of Curcuma alismatifolia ‘Chiangmai Pink’ to shading. Acta Hort. 769: 467-470.
Chin, F.L.S., 2007, Effects of light intensity and daylength on growth and flowering of Siam tulip (Curcuma alismatifolia Gagnep.), M.S. Thesis, Putra University, Malaysia.
Gardner, F.P., Pearce, R.B. and Mitchell, R.L., 1985, Physiology of crop plants, Iowa State University Press, Iowa.
Gawroska, H., Yang, Y.Y., Furukawa K., Kendrick, R.E., Takahashi, N. and Kamiya, Y., 1995, Effects of low irradiance stress on gibberellin levels in pea seedlings, Plant Cell Physiol. 7: 361-367.
Hongpakdee, P., Ohtake, N., Sueyoshi, K., Ohyama, T., and Ruamrungsri, S., 2010, Effects of low night temperature and short day length on some phytohormones and nutrient status in Curcuma alismatifolia Gagnep, Thai J. Agric. Sci. 43: 163-173.
Kittas, C., Rigakis, N., Katsoulas, N. and Bartzanas, T., 2009, Influence of shading screens on microclimate, growth and productivity of tomato, Acta Hort. 807: 97-102.
Kuehny, J.S. and Criley, R., 2003, Ornamental gingers as flowering potted plants-part 4, Effect of light intensity and PGR’S on growth and flowering, Production Technology Final Reports No. 512.
Sriwichai, R. and Ruamrungsri, S., 2003, Effect of shading on growth and flowering of schlumbergera truncate Haw, J. Aagric. 1: 46-54.