ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

นพมณี โทปุญญานนท์
น้ำฝน อุตตมะ
ธนาภรณ์ แก้วดำ

Abstract

Abstract


Micropropagation of strawberry is now widely accepted as it is able to produce disease-free, healthy, good quality plants, and a number of plants increases at a faster rate. As such, this study was focused on various factors that may affect the micropropagation of two cultivars of strawberry (cv. Praratchatan 80 and cv. 329). In initiation stage, factors influencing initiation were investigated including strawberry cultivars, disinfestation chemicals and 3 developmental stages of runner. The results showed that 0.1 % HgCl2 is the most effective disinfectant for strawberry cv. Praratchatan 80 at leaf-closed runner stage with 100 % survival rate, and for strawberry cv. 329 with 90-100 % survival at every developmental stages. During multiplication stage, suitable types and concentrations of cytokinins were studied. Results showed that 0.5 mg/L TDZ was the best for increasing the number of shoots per cluster on strawberry cv. Praratchatan 80 (38.75 plants) and cv. 329 cultivars (24.2 plants). Meanwhile, during the rooting stage, types and concentrations of auxin were observed. Results showed that 0.3 mg/L IBA is the best on inducing rooting, but roots are short. Although NAA could induce roots but callus occurred at the base, which appeared disconnection between shoot and roots. 


Keywords: micropropagation system; strawberry; plant quality

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น., & แก้วดำ ธ. (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 176–189. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.27
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

นพมณี โทปุญญานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

น้ำฝน อุตตมะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ธนาภรณ์ แก้วดำ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

References

คงกฤช อินทแสน, 2558, การปลูกสตรอเบอรี่, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง), แหล่งที่มา : http://www.haec01.doae.go.th/aticles/stawberry.pdf, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
จิรวรรณ โรจนพรทิพย์, 2558, สตรอเบอรีไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของไทย, มติชน เทคโนโลยีชาวบ้าน, แหล่งที่มา : http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05043010158&srcday=&search=no, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, 2544, การปลูกสตรอเบอรี่, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แหล่งที่มา : https://www.ku.ac.th/e-agazine/january44/agri/strawberry, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
นพมณี โทปุญญานนท์, 2545, การเตรียมต้นแม่พันธุ์และการชักนำให้เกิดต้น, น. 97-103, ใน นพมณี โทปุญญานนท์ (บรรณาธิการ) การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
พาวิน มะโนชัย, 2547, สตรอเบอรี่, ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, แหล่งที่มา : http://coursewares.mju.ac.th:81/elearning50/ps416/chap_04.html, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
มงคล ศิริจันทร์, กวี สุจิปุลิ, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และพีระศักดิ์ ฉายประสาท, 2559, ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ในสภาพปลอดเชื้อ, แหล่งที่มา : http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/sjps/fulltexts_supplementary/file_1499140601201707048723.pdf, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
รังสิมา อัมพวัน และนพมณี โทปุญญานนท์, 2545, การปรับสภาพต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อนำออกปลูกสู่โรงเรือนและแปลงปลูก, น. 117-126, ใน นพมณี โทปุญญานนท์ (บรรณาธิการ) การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง, 2559, สถานการณ์การผลิตสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่, แหล่งที่มา : http://samoeng.chiangmai.doae.go.th/data/strawberry%20samoeng2013%20.pdf, 24 มกราคม 2561.
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, 2560, สำรวจราคาสตรอเบอรี่ในเชียงใหม่ตกลงเล็กน้อย, แหล่งที่มา : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/569040, 8 กุมภาพันธ์ 2561.
Anuradha, Sehrawat, S.K., Vijayluxmi and Bhat, S., 2016, Effect of growth regulators on in vitro root formation in strawberry, Res. Environ. Life Sci. 9: 1316-1318.
Ara, T., Karim, R., Karim, R.M., Ahmad, S., Islam, R. and Hossain, M., 2012, Effects of different hormones on in vitro regeneration of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), Int. J. Biosci. 10: 86-92.
Ashrafuzzaman, M., Faisal, S.M., Yadav, D., Khanam, D. and Raihan, F., 2013, Micropropagation of strawberry (Fragaria ananassa) through runner culture, Bangladesh J. Agril. Res. 38: 467-472.
Bish, E.B., Cantliffe, D.J. and Chandler, C.K., 2001, A system for producing large quantities of greenhouse-grown strawberry plantlets for plug production, Horttechnology 11: 636-638.
Cappelletti, R., Sabbadini, S., Mezzetti, B., 2016, The use of TDZ for the efficient in vitro regeneration and organogenesis of strawberry and blueberry cultivars, Sci. Hort. 207: 117-124.
Davies, P.J., 2004, Plant Hormones, Biosynthesis, signal transduction action, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 750 p.
Diengngan, S., Murthy, B.N.S. and Mahadevamma, M., 2014, Effective decontamination and regeneration protocol for in vitro culture of strawberry cv. Chandler, J. Hort. Sci. 9: 126-130.
ElKichaoui, A.Y., 2014, In vitro propagation of strawberry (Fragaria x ananasa Duch.) through organogenesis via runner tips, Ann. Plant Sci. 3: 619-627.
Haddadi, F., Aziz, M.A., Rashid, A.A. and Kamaladini, H., 2010, Micropropagation of strawberry cv. Camarosa: Prolific shoot regeneration from in vitro shoot tips using thidiazuron with N6-benzylaminopurine, Hort. Sci. 45: 453-456.