การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียร์ไรโบโซมอลไอทีเอสในบัวประดับสกุล Nymphaea ของประเทศไทย

Main Article Content

ณัฐชา แสงศรี
จตุพร กุลอึ้ง
วิภา หงษ์ตระกูล

Abstract

Abstract


Nucleotide sequences of nrITS were analyzed in order to evaluate genetic variation in 14 Thai waterlilies, Nymphaea spp. using BioEdit program. The ITS (internal transcribed spacer) region of approximately 900 bp contains sequences of partial 18S gene, ITS1, 5.8S gene, ITS2 and partial 26S gene. Nucleotide sequence variations at ITS1 and ITS2 were observed more than those at 18S, 5.8S and 26S genes. Comparison to that of ITS2, nucleotide length of ITS1 was longer, but GC contents were less. The 5.8S gene sequence was 156 bp in all 14 waterlily samples. Maximum likelihood (ML) phylogenetic tree of 14 waterlilies was constructed based on nrITS sequences using MEGA6 program with 1,000 replications (bootstrap). The tree could classify 14 waterlilies into 5 groups of different subgenus, i.e. subgenus Anecphya, subgenus Brachyceras, Intersubgeneric hybrids (ISG) of subgenus Nymphaea and subgenus Brachyceras, subgenus Lotos and subgenus Nymphaea. The classification was consistent with botanical classification in waterlily. 


Keywords: waterlily; nrITS; phylogenetic tree

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แสงศรี ณ., กุลอึ้ง จ., & หงษ์ตระกูล ว. (2019). การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียร์ไรโบโซมอลไอทีเอสในบัวประดับสกุล Nymphaea ของประเทศไทย. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 258–270. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.35
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ณัฐชา แสงศรี

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จตุพร กุลอึ้ง

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วิภา หงษ์ตระกูล

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

Baldwin, B.G., Sanderson, M.J., Porter, J.M., Wojciechowski, M.F., Campbell, C.S. and Donoghue M.J., 1995, The ITS region of nuclear ribosomal DNA: A valuable source of evidence on angiosperm phylogeny, Ann. Missouri Bot. Gard. 82: 247-277.
Borsch, T., Hilu, K.W., Wiersema, J.H., Löhne, C., Barthlott W. and Wilde, V., 2007, Phylogeny of Nymphaea (Nymphaeaceae): Evidence from substitutions and microstructural changes in the chloroplast trnT-trnF region, Int. J. Plant Sci. 168: 639-671.
Buckler E.S., Ippolito, A. and Holtsford, T.P., 1997, The evolution of ribosomal DNA: divergent paralogues and phylogenetic implications, Genetics 145: 821-832.
Conrad, H.S., 1905, The waterlilies: A Monograph of the Genus Nymphaea, The Carnegie Institution of Washington, Washington.
Dkhar, J., Kumaria, S., Rama Rao, S. and Tandon, P., 2012, Sequence characteristics and phylogenetic implications of the nrDNA internal transcribed spacers (ITS) in the genus Nymphaea with focus on some Indian representatives, Plant. Syst. Evol. 298: 93-108.
Doran, A.S., Les, D.H. and Moody, M.L., 2004, Nymphaea ‘William Phillips’ a new Intersubgeneric hybrid, HortScience 39: 446-447.
Doyle, J.J. and Doyle, J.L., 1987, A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue, Phytochem. Bull. 19: 11-15.
Hall, T.A., 1999. BioEdit: A user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Window 95/98/NT, pp. c1979-c2000, In Nucleic Acids Symposium Series, Vol. 41. No. 41, Information Retrieval Ltd., London.
Hao, D.C., Chen, S.L., Xiao, P.G. and Peng, Y., 2010, Authentication of medicinal plant by DNA-based marker and genomics, Chin. Herb. Med. 2: 250-261.
International Waterlily Collection, 2018, IWC News & Information Multiple Information Categories, Available Source: https://www.internationalwaterlilycollection.com/?page_id=4661, November 17, 2018.
IWGS, 2018, IWGS Events & Competitions, Available Source: http://iwgs.org/events, August 10, 2018.
Les, D.H., Doran, A.S., Moody, M.L. and Phillips, W.E., 2004, A genetically confirmed intersubgeneric hybrid in Nymphaea L. (Nymphaeaceae Salisb.), HortScience 39: 219-222.
Löhne, C., Borsch, T., Jacobs, S.W.L., Hellquist, C.B. and Wiersema, J.H., 2008, Nuclear and plastid DNA sequences reveal complex reticulate patterns in Australian water-lilies (Nymphaea subgenus Anecphya, Nymphaeaceae), Aust. Syst. Bot. 21: 229-250.
Schneider, E.L. and Williamson, P.S., 1993, Nymphaeaceae, pp. 486-493, In Kubitzki, K., Rohwer, J.G. and Bittrich, V. (Eds.), The Families and Genera of Vascular Plants Vol. 2, Springer, Berlin.
Sultana, S., Lim, Y.P., Bang, J.W. and Choi, H.W., 2011, Internal transcribed spacer (ITS) and genetic variations in Lilium native to Korea, Hort. Environ. Biotechnol. 52: 502-510.
Songpanich, P. and Hongtrakul, V., 2010, Intersubgeneric cross in Nymphaea spp. L. to develop a blue hardy waterlily, Sci. Hort. 124: 475-481.
Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. and Kumar, S., 2013, MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0, Mol. Biol. Evol. 30: 2725-2729.
Walter Pagels, 2000, Chromosome Counts Of Waterlilies And Other Nymphaeaceae, Available Source: http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/walter_chromosome_counts.html, November 17, 2018.
Wheeler, W.C. and Honeycutt, R.L., 1988, Paired sequence difference in ribosomal RNAs: Evolutionary and phylogenetic implications, Mol. Biol. Evol. 5: 90-96.
White, T.J., Burns, T., Lee, S. and Taylor, J., 1990, Amplification and Direct Sequencing of Fungal Ribosomal RNA Genes for Phylogenetics, pp. 315-322, In Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. and White, T.J. (Eds.), PCR protocols: A Guide to Methods and Applications, Academic Press, New York.
Yakovchuk, P., Protozanova, E. and Frank-Kamenetskii, M.D., 2006, Base-stacking and base-pairing contributions into thermal stability of the DNA double helix, Nucl. Acids Res. 34: 564-574.
Yang, C., Yang, L., Li, Y., Zhang, G., Zhang, C. and Wang, W., 2016, Sequence characteristics and phylogenetic implications of the nrDNA internal transcribed spacers (ITS) in Protospecies and Landraces of sugarcane (Saccharum officinarum L.), Sugar Tech. 18: 8-15.
Zeng, Q., Chen, H., Zhang, C., Han, M., Li, T., Qi, X., Xiang, Z. and He, N., 2015, Definition of eight mulberry species in the genus Morus by internal transcribed spacer-based phylogeny, PLoS ONE 10(8): e0135411.