การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

ณัตฑิตา พรมจวง
นิสา เหล็กสูงเนิน
พันธนา ตอเงิน

Abstract

Abstract


Urban environments are different from those in native habitats of tree species resulting in the different responses to those conditions. This study focused on characterizing the responses of tree species to urban environments at the Chulalongkorn University Centenary Park by measuring leaf stomatal conductance of five tree species with the most important value index species (IVI) including Dalbergia cochinchinensis, Millingtonia hortensis, Tabebuia rosea, Samanea saman, and Dipterocarpus alatus. The stomatal conductance was measured every 2 hours from 07:00 am to 05:00 pm in the dry season (April-May, 2018) and the rainy season (August-September, 2018), each with three replicates (days). The diurnal patterns of stomatal conductance of all species were similar in both seasons, increasing in the early morning and gradually decreasing in the afternoon. Stomatal conductance in the rainy season was significantly higher than that in the summer season (p < 0.0001).  In most species, the relationships between the stomatal conductance and leaf-to-air vapor pressure deficit (LAVPD) were inversely linear, indicating stomatal closure at high transpirational gradients. The slope of the linear relationship in each species was significantly different across seasons (p < 0.0001). LAVPD value in the summer season was higher than that in the rainy season, resulting in steeper slopes in S. saman, D. cochinchinensis and M. hortensis. However, in the rainy season, the slopes were positive in all species, except D. cochinchinensis which had no relationship between LAVPD and stomatal conductance. This study is suitable for the selection of plants to be planted in urban environments. It is suggested to select the type that has a good response and adaptation for good ecosystem service. 


Keywords: diurnal stomatal conductance; leaf-to-air vapor pressure deficit; urban tree

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น., & ตอเงิน พ. (2019). การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 386–397. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.46
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ณัตฑิตา พรมจวง

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นิสา เหล็กสูงเนิน

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พันธนา ตอเงิน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

References

ลดาวัลย์ พวงจิตร, 2549, คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณชีวมวลของพรรณไม้ในเขตร้อนภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ, รายงานการวิจัย, ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ลดาวัลย์ พวงจิตร และสาพิศ ร้อยอำแพง, 2537, ลักษณะโครงสร้างใบและการแลกเปลี่ยนกาซของประดู่ที่ปลูกในเขตเมือง, ว.วนศาสตร์ 13: 135-149.
ทัศนวรรณ สัมพันธารักษ์, 2548, คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของใบไม้ยืนต้นบางชนิดที่ปลูกในพื้นที่เมือง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ภาณุมาศ ลาดปาละ, เจษฎา เหลืองแจ่ม และวีระยุทธ กุลพรพันธ์, 2546, ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ป่าเต็งรัง, ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, 2535, ชลศาสตร์ในระบบดิน-พืช, ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา, 2556, สรีรวิทยาของพืช, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยายาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม.
วัลยา คงผล, 2543, อัตราการสังเคราะห์แสงและการตอบสนองต่อปัจจัยแสงของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดบริเวณปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อุทิศ กุฎอินทร์, 2542, นิเวศวิทยาพื้นฐานเพื่อการป่าไม้, ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Buck, A.L., 1981, New equations for computing vapor pressure and enhancement factor, J. Appl. Meteorol. 20: 1527-1532.
Bunce, J.A., 2002, Effects of humidity on short-term responses of stomatal conductance to an increase in carbon dioxide concentration, Plant cell Environ. 21: 115-120.
Bauerle, W.L., Whitlow, T.H., Setter, T.L., Bauerle, T.L. and Vermeylen, F.M., 2003, Ecophysiology of Acer rubrum seedlings from contrasting hydrologic habitats: Growth, gas exchange, tissue water relations, abscisic acid and carbon isotope discrimination, Tree Physiol. 23: 841-850.
Chaisalee, N., 2000, Leaf Morphology, Gas Exchange Characteristics and Water Deficit Responses of Four Tropical Tree Species, M.S. Thesis, Kasetsart University, Bangkok.
Choat, B., Ball, M.C., Luly, J.G. and Holtum, J.A., 2005, Hydraulic architecture of deciduous and evergreen summer rainforest tree species in north-eastern Australia, Trees 19: 305-311.
Ishida, A., Diloksumpun, S., Staporn, D., Panuthai, S., Gamo, M., Yazaki, K., Ishizuka, M. and Puangchit, L., 2006, Contrasting seasonal leaf habits of canopy trees between tropical summer-deciduous and evergreen forest in Thailand, Tree Physiol. 26: 643-656.
Kjelgren, R., Joyce, D and Doley, D, 2013, Subtropical-tropical urban tree water relations and drought stress response strategies, Arboric. Urban Forest. 39: 125-131.
Tor-ngern, P. and Puangchit, L., 2018, Effects of varying soil and atmospheric water deficit on water use characteristics of tropical street tree species, Urban Forest Urban Greening 36: 76-83.
Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1985, Plant Physiology, Wadsworth, Inc., California.
Suwanmotri, C., Kositanont, C. and Panich, N., 2013, Carbon dioxide absorption of common trees in Chulalongkorn University, Mod. Appl. Sci. 7: 1-7.
Hopkins, W.G., 1995, Introduction to Plant Physiology, 2nd Ed., Wiley-Blackwell, Inc., Toronto.