เปรียบเทียบอัตราส่วนเปลือกถั่วเขียวที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้นต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae และ Pheretima peguana

Main Article Content

อัญชลี จาละ
สมชาย ชคตระการ

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุรองพื้นที่มีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae และ Pheretima peguana ในวัสดุรองพื้นที่ประกอบด้วยดินผสมสำเร็จ มูลโค และเปลือกถั่วเขียวในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่าวัสดุรองพื้นประกอบด้วย ดินผสมสำเร็จ : มูลโค : เปลือกถั่วเขียว อัตราส่วน 1:1:1 หลังจากเพาะเลี้ยงได้ 20, 40, 60 และ 80 วัน มีผลทำให้ไส้เดือนดิน E. eugeniae และ P. peguana มีน้ำหนักต่อตัวมากที่สุด และจำนวนถุงไข่ต่อภาชนะพบว่ามีปริมาณสูงสุดเช่นเดียวกัน แต่จำนวนตัวไส้เดือนดินต่อภาชนะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

คำสำคัญ : ไส้เดือนดิน; ปุ๋ยไส้เดือนดิน; เปลือกถั่วเขียว

 

Abstract

The comparison of bedding material ratio (soil, cow dung, and mung bean seed coat in different ratio) for feeding Eudrilus eugeniae and Pheretima peguana. It was found that after feeding both earth worms, the best bedding material ratio was soil : cow dung : mung bean seed coat at 1:1:1 gave the highest weight in both E. eugeniae and P. peguana after feeding for 20, 40, 60, and 80 days. This bedding material ratio also gave the highest number of cocoons in both earthworms after feeding for 80 days, but number of E. eugeniae and P. peguana in each bedding material ratio were not significant difference.

Keywords: earthworms; Eudrilus eugeniae; Pheretima peguana; vermicompost; mung bean seed coat

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จาละ อ., & ชคตระการ ส. (2014). เปรียบเทียบอัตราส่วนเปลือกถั่วเขียวที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้นต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae และ Pheretima peguana. Thai Journal of Science and Technology, 3(3), 206–215. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.22
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ