Published: 2014-08-17

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดสี Reactive Red 141 โดย Lentinus tigrinus AP8

ปรีย์หทัย ธีรางกูร, ปิยวรรรณ กลมเกลี้ยง, ธีระชัย ธนานันต์, นิรมล ศากยวงศ์, พนิดา อุนะกุล

216-228