การหาสภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดสี Reactive Red 141 โดย Lentinus tigrinus AP8

Main Article Content

ปรีย์หทัย ธีรางกูร
ปิยวรรรณ กลมเกลี้ยง
ธีระชัย ธนานันต์
นิรมล ศากยวงศ์
พนิดา อุนะกุล

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดสี Reactive Red 141 ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยรา Lentinus tigrinus AP8 โดยใช้สูตรอาหาร minimal medium ที่ประกอบด้วย KH2PO4 1.5 กรัมต่อลิตร KCl 0.5 กรัมต่อลิตร MgSO4 0.5 กรัมต่อลิตร และ FeSO4 0.01 กรัมต่อลิตร พบว่าเมื่อรา L. tigrinus AP8 ใช้กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนและแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นแหล่งไนโตรเจน ความเป็นกรดด่างเท่ากับ 8 และอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ราสามารถบำบัดสีอย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงและมีอัตราการบำบัดสีเฉลี่ย 518.54 ไมโครกรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง น้ำหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 3.70 กรัมต่อลิตร เมื่อนำผลผลิตที่ได้หลังการบำบัดมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-visible spectrophotometer พบว่ามีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดเปลี่ยนเป็น 525 นาโนเมตร และเมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fourier transform infrared    (FT-IR) พบว่าหลังการบำบัดรามีแนวโน้มย่อยสลายสีให้มีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้มีแนวโน้มในการใช้รา L. tigrinus AP8 สามารถบำบัดน้ำเสียสีจากโรงงานฟอกย้อมได้ แต่ค่า COD ที่ได้หลังการบำบัดยังมีค่าเกินกว่าค่า COD ของมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

คำสำคัญ : สภาวะการบำบัดสี; สีรีแอคทีฟ; Lentinus

Abstract

This research studied the optimal condition for RR 141 dye treatment by Lentinus tigrinus AP8. The minimal medium had been used in this study consisting of 1.5 g/l of KH2PO4, 0.5 g/l of KCl, 0.5 g/l of MgSO4 and 0.01 g/l of FeSO4. The results showed that the optimal condition for RR 141 decolorization were obtianed in media containing glucose and ammonium chloride as carbon and nitrogen sources, respectively, at 30 oC and pH 8. L. tigrinus AP8 had a complete 100 % treated efficiency within 48 hours at the average decolorization rate of 518.54 µg.l-1/h and 3.70 g/l cell dry weight. When the final product was analyzed by UV-visible spectrophotometer, it resulted that the maximum absorbent wavelength had changed to 525 nm. Moreover, when using a Fourier transform infrared (FT-IR) to analyze function group of RR 141 dye structure after treatment, it showed that fungus had a tendency to change the molecule structure of color. This stain trend to treat dye in textile waste-water from dyeing plant but COD reduction value exceeded COD of industrial effluent standards.

Keywords: decolorization condition; reactive dye; Lentinus

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธีรางกูร ป., กลมเกลี้ยง ป., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น., & อุนะกุล พ. (2014). การหาสภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดสี Reactive Red 141 โดย Lentinus tigrinus AP8. Thai Journal of Science and Technology, 3(3), 216–228. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.14
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ