การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด โดยใช้ภาพถ่ายแสงไฟช่วงกลางคืนจากดาวเทียม กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Abstract

This study is a comparative analysis of urbanization and urban expand before and after participating 12 hidden gems cities of Suphanburi province which aimed to (1) classify the land in year 2003, 2007, 2015 and 2018 from satellite imageries data from OLS and VIIRS to categorize nighttime light reflection value by setting the period as 20:00-22:00 and then divide the level of urbanization using the technique of Natural Breaks into 4 levels which are non-urbanized area, fairly urbanized area, medium urbanized area and highly urbanized area. The results found out in the periods of before participating 12 hidden gems cities tourism campaign, the expand of urbanization slightly increased from previous years from urban area as 858.647 to 1,201.81 m2 which was 6.40 %. However, after participating in mentioned tourism campaign, urban area expanded from previous years massively which was 25.50 % increased from 1,245.44 to 2,612,13 m2. Accordingly, urban expand in each district also tended to rise every year as urbanization increase found in Muang Suphanburi district and Doem Bang Nang Buat district the highest, which the value of light reflection found in 54-63. (2) study 2 factors affected urbanization which were population density and changes and increase of tourist attractions. As the results, Muang Suphanburi district and Si Prachan district had population density in the highest rank, especially in Muang Suphanburi district, which was increased continuously in every year. From the field survey and interview, it was found that from tourist attractions in studied area 77 attractions divided in built or developed before participating the campaign 54 attractions and built up after participating the campaign 23 attractions, which found that after participating the numbers of tourist attractions has also risen up tremendously by gathering compactly around national highway 340 which affected Muang Suphanburi district to create more facilities for tourists in large amount such as build-ups, business areas, resorts, hotels, which affected the population nearby to move into the areas greatly and made this area as the highest urbanization over the studied areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยคราม ธ. (2019). การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม.พลาด โดยใช้ภาพถ่ายแสงไฟช่วงกลางคืนจากดาวเทียม กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 31–44. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.4
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

กรมแผนที่ทหาร, 2560, ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center), กระทรวงกลาโหม, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน, 2559, สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรีปี พ.ศ. 2559, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ, 2562, ประกาศลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง, ข่าวประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
ชูเกียรติ นุราช, 2560, โครงสร้างของเมืองบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, 2560, มองโครงสร้างเศรษฐกิจบนมิติภูมิสารสนเทศ : ลักษณะเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยจากการศึกษาข้อมูลภาพดาวเทียม DMSP/OLS ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2555, การสัมมนาทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39, ปทุมธานี.
ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2561, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคกลาง, เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
นิศศา ศิลปเสรฐ, 2560, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558, รายงานผลการสำรวจและศึกษาวิจัย Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง, แหล่งที่มา : https://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/urbanization/256, 14 มิถุนายน 2562.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2561, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ.
สำนักบริหารการทะเบียน, 2562, รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2561, ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ปทุมธานี.
สุเพชร จิรขจรกุล, 2560, เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 for Desktop, บริษัท เอ.พี.กราฟิคไซน์และการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
อธิวัชร สังข์จันทราพร และอริศรา เจริญปัญญาเนตร, 2561, ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของเมืองจากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืนการใช้ที่ดินประเภทเมือง และความหนาแน่นประชากร, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(7): 1094-1106.
Blumenfeld, J., 2019, Bringing Light to the Night: New VIIRS Nighttime Imagery Available through GIBS, New imagery products available through GIBS provide stunning views of Earth at night, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS).