การแยกข้าวที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคขอบใบแห้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกช่วงคลื่นที่เหมาะสมแบบวิธีเชิงพันธุกรรมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ EO-1 Hyperion : กรณีศึกษา ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ณ ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Main Article Content

ปฏิวิชช์ สาระพิน
ชัยโชค ไวภาษา
ธีรภัทร เลิศปฏิภานพงษ์

Abstract

Bacterial leaf blight disease in rice is rated as one of the main reasons affecting on the quantity and quality reduction of rice cultivation. Therefore, monitoring and tracking of agricultural disease areas are essentially for modern agriculture. According to this, remote sensing is adopted as an important tool for rice disease management. However, there is a few research conducted on remote sensing for rice disease management and validation process required for disease classification with proper spectral resolution. The aim of this study is to investigate the performance of genetic algorithms coupled with the spectral angle mapper (SAM) to identify a meaningful subset of wavelength selective to classify the RD41 rice with and without bacterial leaf blight disease from hyperspectral image (EO-1 Hyperion imagery). The results show that the GA base band selectors improve the overall accuracy for the recognition of RD41 rice bacterial leaf blight disease from 82.6 to 89.3 % as compared to the SAM classification using all bands. However, this approach can be used to reduce the effects on bacterial leaf blight disease and is useful in the management of the Thai rice industry in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สาระพิน ป., ไวภาษา ช., & เลิศปฏิภานพงษ์ ธ. (2019). การแยกข้าวที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคขอบใบแห้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกช่วงคลื่นที่เหมาะสมแบบวิธีเชิงพันธุกรรมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ EO-1 Hyperion : กรณีศึกษา ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ณ ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 169–179. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.14
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ปฏิวิชช์ สาระพิน

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชัยโชค ไวภาษา

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธีรภัทร เลิศปฏิภานพงษ์

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2552, ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System, GPS), น. 218-235, ใน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (บรรณาธิการ), ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ.
ดวงกมล บุญช่วย, อนรรฆพล บุญช่วย, ดวงพร วิธูรจิตต์ และเสน่ห์ คชรัตน์, 2555, การลดระดับความรุนแรงของโรคโดยวิธีผสมผสาน, น. 127-143, การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2555, โรงแรม ท็อปแลนด์, พิษณุโลก.
ดวงกมล บุญช่วย, อนรรฆพล บุญช่วย และดวงพร วิธูรจิตต์, 2556, สถานการณ์การระบาดของโรคข้าวในเขตนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง จังหวัดชัยนาท และนครสวรรค์, น. 310-311, การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556, โรงแรมมารวย การ์เด้น, กรุงเทพฯ.
ธีรภัทร เลิศปฏิภานพงษ์ และชัยโชค ไวภาษา, 2559, การแยกข้าวที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคขอบใบแห้งออกจากกันด้วยเทคนิคการคัดเลือกช่วงคลื่นที่เหมาะสมของการสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล, น. 707-714, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
พยอม โคเบลลี่, 2559, โรคข้าวที่เกิดจากแบคทีเรียและแนวทางในการป้องกัน, น. 50-63, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอารักขาข้าว เรื่อง โรคข้าว วัชพืช ข้าววัชพืช และการป้องกัน, โรงแรมบิ๊กคอฟฟี่ รีสอร์ท, เพชรบูรณ์.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท, 2556, เอกสารการจัดการความรู้เรื่องเมืองเมล็ดพันธุ์ข้าว สู่ย่านการค้าจังหวัดชัยนาท, แหล่งที่มา : https://www.km.moc.go.th/download/doc/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท.pdf, 30 กรกฎาคม 2560.
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2552, เอกสารรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ CNT96028-21-1-PSL-1-1, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
Beck, R., 2003, EO-1 User Guide-Version 2.3. Satellite Systems Branch; USGS Earth Resources Observation Systems Data Center (EDC): Sioux Falls, SD, USA.
Das, P.K., Laxman, B., Rao, S., Seshasai, M.V.R. and Dadhwal V.K., 2015, Monitoring of bacterial leaf blight in rice using ground-based hyperspectral and LISS IV satellite data in Kurnool, Andhra Pradesh, India, Int. J. Pest Manage. 61: 359-368.
Kobayash, T., Kanda, E., Kitada, K., Ishiguro, K. and Torigoe, Y., 2001, Detection of rice panicle blast with multispectral radiometer and the potential of using airborne multispectral scanners, Phytopathology 91: 316-323.
Koedsin, W. and Vaiphasa, C., 2013, Discrimination of tropical mangroves at the species level with EO-1 Hyperion data, Remote Sens. 5: 3562-3582.
Qin, Z., and Zhang, M., 2005, Detection of rice sheath blight for in-season disease management using multispectral remote sensing, Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 7: 115-128.
Yang, C.M., 2009, Assessment of the severity of bacterial leaf blight in rice using canopyhyperspectral reflectance, Precis. Agric. 11: 61-81.