การทำลายการพักตัวของเมล็ดผักบุ้งโดยใช้พลาสมาเย็นชนิดไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ

Main Article Content

ปรเมนทร์ พอใจ
ณัฐพงค์ จันจุฬา
พิมพรรณ พิมลรัตน์

Abstract

Dielectric barrier discharge cold plasma (DBD) has been widely accepted recently, because it can be applied in a variety of research applications. DBD is produced by high voltage separated gas at atmospheric pressure. Temperature of released gas, which is close to room temperature, is able to increase potential difference and causes different temperatures. Therefore, the aim of this research was to study the effects of DBD at various temperatures (no DBD, 40, 80 or 100 ºC) on germination and growth of morning glory seeds. Results will be applied in production process of sprouting morning glory seeds. The results showed that treated-seeds at different temperatures were unable to increase seed germination rate, plant height and root length of seedlings. However, DBD at 80 ºC causes highest average of leaf greenness which is 36.00±1.00 spad unit, and highest average of vitamin C contents which is 530.00±8.71 mg/kg fresh weight.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พอใจ ป., จันจุฬา ณ., & พิมลรัตน์ พ. (2020). การทำลายการพักตัวของเมล็ดผักบุ้งโดยใช้พลาสมาเย็นชนิดไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 325–332. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.43
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ปรเมนทร์ พอใจ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ณัฐพงค์ จันจุฬา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

พิมพรรณ พิมลรัตน์

สาขาวิชาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

References

ชานนท์ มณีรัตน์, ภาณุมาศ ฤทธิไชย และเยาวพา จิระเกียรติกุล, 2556, ผลของการ priming ด้วย salicylic acid และ folic acid ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าผุกบุ้งจีน, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(6): 511-519.
มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล และนพพร พูลยรัตน์, 2561, ผลของพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (Lactuca sativa), ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(5): 815-821.
นุชกานต์ศิลป์ ประสิทธิ์, 2555, ผลของ salicylic acid ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกขี้หนู (Capsicum annuum L.), ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 24 น.
Ahmad, I., Khaliq, T., Ahmad, A., Basra, S.M.A., Hasnain, Z. and Ali, A., 2012, Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize, Afr. J. Biotechnol. 11: 1127-1132.
Bachelard, E.P., 1968, Effects of seed treatments with gibberellic acid on subsequent growth of some Eucalypt seedling, New Phytol. 67: 595-604.
Bailly, C., 2004, Active oxygen species and antioxidants in seed biology, Seed Sci. Res.14: 93-107.
Balaguera-Lopez, H.E., Cardenas-Hernandez, J.F. and Alvarez-Herrera, J.G., 2009, Effect of gibberellic acid (GA3) on seed germination and growth of tomato (Solanum lycopersicum), Acta Hort. 821: 141-148.
Burguieres, E., McCue, P., Kwon, Y.I. and Shetty, K., 2007, Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response and phenoliclinked antioxidant activity, Biores. Technol. 98: 1393-1404.
Copeland, L.O. and McDonald, M.B., 1995, Principles of Seed Science and Technology, 3rd Ed., Chapman & Hall, New York, 409 p.
Dhayal, M., Lee, S.Y. and Park, S.U., 2006, Using low-pressure plasma for Carthamus tinctorium L. seed surface modification, Vacuum 80: 499-506.
Dobrin, D., Magureanu, M., Mandache, N.B. and Ionita, M.D., 2015, The effect of non-thermal plasma treatment on wheat germination and early growth, Innov. Food Sci. Emerg. 29: 255-260.
Ghoohestani, A., Gheisary, H., Zahedi, M. and Dolatkhahi, 2012, Effect of seed priming of tomato with salicylic acid, ascorbic acid and hydrogen peroxide on germination and plantlet growth in saline conditions, Int. J. Agro. Plant Prod. 3: 700-704
Goel, S., 2012, Effect of salicylic acid on growth and oxidative metabolism of Brassica jancea and Trigonella foenumgraceum under cadmium and lead stress, Plant Arch. 12: 173-180.
Gupta, R. and Chakrabarty, S.K., 2013, Gibberellic acid in plant, Plant Signal Behav. 8(9): e25504.
ISTA, 2007, International Rules for Seed Testing, International Seed Testing Association, Bassersdorf.
Jam, B.J., Shekari, F., Azimi, M.R. and Zangani, E., 2012, Effect of priming by salicylic acid on germination and seedling growth of safflower seeds under CaCl2 stress, Int. J. Agric. Res. Rev. 2: 1097-1105.
Ji, S.H., Choi, K.H., Pengkit, A., Im, J.S., Kim, J.S., Kim, Y.H., Park, Y., Hong, E.J., Jung, S.K., Choi, E.H. and Park, G., 2016, Effects of high voltage nanosecond pulsed plasma and micro DBD plasma on seed germination, growth development and hysiological activities in spinach, Arch. Biochem. Biophys. 605: 117-128.
Khan, H.A., Pervez, M.A., Ayub, C.M., Ziaf, K., Balal, R.M., Shahid, M.A. and Akhtar, N., 2009, Hormonal priming alleviates salt stress in hot pepper (Capsicum annuum L.), Plant Soil Environ. 28: 130-135.
Raymond, A.T.G., 2009, Vegetable Seed Production, 3rd Ed., CABI publishing, Rome, 320 p.
Tong, J., He, R., Zhang, X., Zhan, R., Chen, W. and Yang, S., 2014, Effects of atmospheric pressure air plasma pretreatment on the seed germination and early growth of Andrographis paniculata, Plasma Sci. Technol. 16: 260-266.