ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้เสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ

Main Article Content

ชโลธร แก้วสันเทียะ
นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชิราวุฒิ เพชรเย็น

Abstract

The objective of this study was to determine the efficacy of dietary microencapsulated lemongrass oil supplementation on growth performance and carcass composition of broilers. Preparation of lemongrass oil in the form of microcapsules at the ratio of 1 : 1, 2 : 1 and 1 : 2, by using soy protein extract as a wrapper and microencapsulated lemongrass oil using encapsulation technique, followed by drying with a freeze-dried machine, was performed. A total of 96 broiler chickens was raised for 5 weeks, and divided into 4 groups with 4 replications of 6 broilers. Group 1 was a control without lemongrass oil supplementation, and group 2-4 were supplemented with lemongrass oil at a dosage of 200 mg/kg, in the form of microcapsules at the ratios of 1 : 1, 2 : 1 and 1 : 2, respectively. All groups were fed with the same food. The results showed that supplementing with lemongrass oil in the form of microcapsules at the ratios of 1 : 1 and 1 : 2 resulted in lower feed intake and body weight gain, but better feed conversion ratio compared to those of other groups throughout the experiment with a statistical significance (p < 0.01). In addition, the lemongrass oil in the form of microcapsules did not significantly affect the carcass composition of broilers (p > 0.05) at the end of the experiment. The results of the experiment concluded that the supplementation of dietary with lemongrass oil in the form of microcapsules at the ratios of 1 : 1 and 1 : 2 has better feed conversion ratio.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วสันเทียะ ช., ศรีธเรศ น., & เพชรเย็น ช. (2020). ประสิทธิภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้เสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 9(3), 346–354. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.24
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชโลธร แก้วสันเทียะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นิภารัตน์ ศรีธเรศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชิราวุฒิ เพชรเย็น

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

ธวัช กิตติบัญชากุล, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, จำเริญ เที่ยงธรรม, สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง และปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, 2558, ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ปีก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ. 6 น.
นวลจันทร์ พารักษา, 2555, ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์, แก่นเกษตร 40 (พิเศษ 2): 110-113.
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, 2547, ยุคใหม่ของตัวอย่างในการเสริมยาสมุนไพรเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ในการผลิตสัตว์, น. 199-210, การประชุมวิชาการสมุนไพรไทย : โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 2, โรงแรมสยามซิตี้, กรุงเทพฯ.
สุนีย์ นิธิสินประเริฐ, เพ็ญแข วันไชยธนาวงษ์, สุเจตน์ ชื่นชม และณัฐชนก อมรเทวภัทร, 2548, ผลของ Probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง, รายงานการวิจัย, สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพฯ.
Alcicek, A., Bozkurt, M. and Cabuk, M., 2004, The effect of a mixture of herbal essential oils on organic acid or a probiotic on broiler performance, South African Soc. Anim. Sci. 34: 217-222.
Brenes, A. and Roura, E., 2010, Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action, Anim. Feed Sci. Technol. 158: 1-14.
Cheel, J., Theoduloz, C., Rodrigues, J. and Schmeda-Hirschmann, G., 2005, Free radical scavengers and antioxidants from lemongrass (Cymbopogon citrates (DC) Stapf.), J. Agric. Food Chem. 53: 2511-2517.
Fioramonti, A.S., Rubiolo, C.A. and Santiago, G.L., 2017, Characterisation of freeze-dried flaxseed oil microcapsules obtained by multilayer emulsions, Powder Technol. 319: 238-244.
Halle, I., Thomann, R., Bauermann, U., Henning, M. and Kohler, P., 2004, Effects of a graded supplementation of herbs and essential oils in broiler feed on growth and carcass traits, Landbauforsh Volk. 54: 219-229.
Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J. and Megias, M.D, 2004, Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility and digestive organ size, Poult. Sci. J. 83: 169-174.
Hippenstiel, F., Abdel-Wareth, A., Kehraus, S. and Sudekum, K., 2011, Effects of selected herbs and essential oils and their active components on feed intake and perfor mance of broilers-a review, Archiv Fur Geflugelkunde. 75: 226-234.
Kanyarat, S. and Chiravoot, P., 2018, Production characterization and controlled release studies of biodegradable polymer micro capsules incorporating neem seed oil by spray drying, Food Pack. Shelf 18: 131-139.
Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A.C., 2003, Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens, Br. Poult. Sci. 44: 450-457.
Mukhtar A.M., Mohamed K.A., Amal, O.A, Ahlam, A.H., 2012, Effect of different levels of lemon grass oil (LGO) as a natural growth promoter on the performance, carcass yields and serum chemistry of broiler chicks, Egypt. Poult. Sci. J. 33: 1-7.
Noy, Y. and Sklan, D., 1995. Digestion and
absorption in the young chick, Poult. Sci. J. 74: 366-373.
Tekeli, A., Kutlu, H.R. and Celik, L., 2011, Effects of officinale and propolis extracts on the performance, carcass and some blood parameters of broiler chicks, Curr. Res. Poult. Sci. 1: 12-23.
Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. and Kroismayr, A., 2008, Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry, J. Anim. Sci. 86:140-148.
Zaki, A.S.M., Foda, H.Y., Mostafa M.M. and Abd Allah, M.A., 1975, Identification of the Volatile Constituents of the Egyptian Lemongrass Oil, Part II: Thin layer chromatography, Mol. Nutr. Food Res. 19: 201-205.