Published: 2020-05-01

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูอินทรีย์

วรรณศิกา ช่วยพัฒน์, ดุสิต อธินุวัฒน์, ดวงกมล ด่านขับต้อน, ชนัญ ผลประไพ

397-406