การเสริมฤทธิ์ของส่วนสกัดจากเปลือกลำต้นสำโรง (Sterculia foetida Linn.) กับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส

Main Article Content

ณัฐวดี ฟูเจริญไพบูลย์
วิสาตรี คงเจริญสุนทร
วารี เนื่องจำนงค์

Abstract

Sterculia foetida Linn. is a Thai medicinal plant commonly used for healing many diseases such as skin infection, dysentery, and diarrhea. This research aimed to analyze chemical components of S. foetida extract, and to study synergistic effect of the extract against some opportunistic bacteria. From chemical analysis of bark extract from S. foetida, flavonoid, phenolic compound, phenol, terpene, steroid and sugar were found. The antioxidant activity determined by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), of methanol extract was shown as the IC50 of 0.0086±0.0017 mg/mL. The bark extract of S. foetida showed the highest antibacterial activities against Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. In addition, the results showed that both methanol and ethanol extract from S. foetida exhibited antibacterial activities against all opportunistic bacteria (MIC values between 10-80 mg/mL). From the study of synergistic effect, the ethanol extract of S. foetida combined with ampicillin and tetracycline showed the better synergistic effect than the methanol extract against some opportunistic bacteria (FICI values between 0.03-0.5). The best times of synergistic effect against Escherichia coli ATCC 25922, K. pneumoniae, P. aeruginosa and S. aureus ATCC 25923 were in the log phase at the 2-8 hours after inoculum. The reduced MICs of antibiotics alone for killing bacteria were between 1/32 - 1/4 MICs of MICs’ alone. Also, the reduced MICs of S. foetida extract were 1/512 - 1/8 MIC of MICs’ alone. Thus, S. foetida’s extract mixed with antibiotics may be a new medicinal alternative to treat bacterial infection, and may be applied as a mixing in cosmetic products.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฟูเจริญไพบูลย์ ณ., คงเจริญสุนทร ว., & เนื่องจำนงค์ ว. (2020). การเสริมฤทธิ์ของส่วนสกัดจากเปลือกลำต้นสำโรง (Sterculia foetida Linn.) กับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส. Thai Journal of Science and Technology, 9(3), 310–323. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.21
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ณัฐวดี ฟูเจริญไพบูลย์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

วิสาตรี คงเจริญสุนทร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

วารี เนื่องจำนงค์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

References

คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ, 2558, ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย, สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, กรุงเทพฯ.
เต็ม สมิตินันทน์, 2557, ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557, โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
อุทธยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติโดยมหาวิทยาลัยมหิดล, แหล่งที่มา : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th, 17 พฤษภาคม 2553.
Anyiin, T.A.T., Akpuaka, M.U. and Oluma, H.O.A., 2011, Phytochemical and antimicrobial studies on stem bark extract of Sterculia setigera, Del., Afr. J. Biotechnol. 10: 11011-11015.
Braga, A.A., Rodrigues, L.R., Medeiros, G.K., Gonçalves, G.F., Pessoa, H.L., Cardoso, J.D., Gadelha, C.A., da Silva, B.A. and Santi-Gadelha, T., 2015, Antibacterial and hemolytic activity of a new lectin purified from the seeds of Sterculia foetida L., Appl. Biochem. Biotechnol. 175:1689-1699.
Boutakiout, A., Elothmani, D., Hanine, H., Mahrouz, M., Le Meurlay, D., Hmid, I. and Ennahli, S., 2018, Effects of different harvesting seasons on antioxidant activity and phenolic content of prickly pear cladode juice, J. Saudi Soc. Agric. Sci. 17: 471-480.
Chung, P.Y., Navaratnam, P. and Chung, L.Y., 2011, Synergistic antimicrobial activity between pentacyclic triterpenoids and antibiotics against Staphylococcus aureus strains, Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 10: 25.
Clinical and Laboratory Standards Institute, 2006, Performance Standard for Antimicrobial Susceptibility Testing, 16th Informational Supplement, Document M100S16, CLSI, Wayne, P.A.
Dey, D., Debnath, S., Hazra, S., Ghosh, S., Ray, R. and Hazra, B., 2012, Pomegranate pericarp extract enhances the antibacterial activity of ciprofloxacin against extended-spectrum -lactamase (ESBL) and metallo--lactamase (MBL) producing Gram-negative bacilli, Food Chem. Toxicol. 50: 4302-4309.
Dhama, K., Singh, S.D., Barathidasan, R., Desingu, P.A., Chakraborty, S., Tiwari, R. and Kumar, M.A., 2014, Emergence of avian infectious bronchitis virus and its variants need better diagnosis, prevention and control strategies: A global perspective, Pak. J. Biol. Sci. 17: 751-767.
Dzotam, J.K. and Kuete, V., 2017, Antibacterial and antibiotic-modifying activity of methanol extracts from six Cameroonian food plants against multidrug-resistant enteric bacteria, BioMed Res. Int. 2017: 1583510.
Dzoyem, J.P., Hamamoto, H., Ngameni, B., Ngadjui, B.T. and Sekimizu, K., 2013, Antimicrobial action mechanism of flavonoids from Dorstenia species, Drug Discov. Ther. 7: 66-72.
El-Sherei, M.M., Ragheb, A.Y., Kassem, M.E.S., Marzouk, M.M., Mosharrafa, S.A. and Saleh, N.A.M., 2016, Phytochemistry, biological activities and economical uses of the genus Sterculia and the related genera: A review, Asian Pac. J. Trop. Dis. 6: 492-501.
Fair, R.J. and Tor, Y., 2014, Antibiotics and bacterial resistance in the 21st century, Perspect. Med. Chem. 6: 25-64.
Galla, N.R., 2012, In vitro antioxidant activity of Sterculia foetida seed methanol extract, Am. J. Pharm. Res. 2: 572-581.
Hassan, S.T.S., Berchová, K., Majerová, M., Pokorná, M. and Švajdlenka, E., 2016, In vitro synergistic effect of Hibiscus sabdariffa aqueous extract in combination with standard antibiotics against Helicobacter pylori clinical isolates, Pharm. Biol. 54: 1736-1740.
Hemaiswarya, S. and Doble, M., 2009, Synergistic interaction of eugenol with antibiotics against gram negative bacteria, Phytomedicine 16: 997-1005.
Houghton, P. and Raman, A., 1998, Laboratory Handbook for the Fractionation of Natural Extracts, Chapman & Hall, London.
Huang, J., Amaral, J., Lee, J.W., Larrayoz, I.M. and Rodriguez, I.R., 2012, Sterculic acid antagonizes 7-ketocholesterol-mediated inflammation and inhibits choroidal neovascularization, Biochem. Biophys Acta 1821: 637-646.
Hussain, S.S., Janarthan, M., Anusha, S.K. and Ranjani, M., 2014, Preclinical evaluation of antidiabetic and antihyperlipidemic activity of methanol extract of Sterculia foetida leaves by using wistar albino rats, Indian J. Res. Pharm. Biotechnol. 2: 1430-1438.
Khatoon, A., Mohapatra, A. and Satapathy, K.B., 2016, Studies on in vitro evaluation of antibacterial and antioxidant activities of Sterculia foetida L. bark, Int. J. Pham. Sci. Res. 7: 2990-2995.
Manekeng, H.T., Mbaveng, A.T., Nguenang, G.S., Seukep, J.A., Wamba, B.E.N., Nayim, P., Yinkfu, N.R., Fankam, A.G. and Kuete, V., 2018, Anti-staphylococcal and antibiotic-potentiating activities of seven Cameroonian edible plants against resistant phenotypes, Investigational Med. Chem. Pharm. 1(1): 7.
Mari, K., Vadivu, R. and Radha, R., 2016, Phytochemical screening on the successive extracts of bark of Sterculia foetida Linn., Imperial J. Interdisciplinary Res. 2: 288-294.
María, R., Shirley, M., Xavier, C., Jaime, S., David, V., Rosa, S. and Jodie, D., 2018, Preliminary phytochemical screening, total phenolic content and antibacterial activity of thirteen native species from Guayas province Ecuador, J. King Saud Univ. Sci.
30: 500-505.
Odunbaku, O.A., Ilusanya, O.A. and Akasoro, K.S., 2008, Antibacterial activity of ethanol leaf extract of Ficus exasperata on Escherichia coli and Staphylococcus albus, Sci. Res. Essay 3: 562-564.
Raja, T.A.R., Reddy, R.V.R. and Rao, K.U.M., 2014, Evaluation of anticonvulsant effect of Sterculia foetida (pinari) in Pentylenetetra zole (PTZ) and mes induced convulsions in albino rat, World J. Pharm. Pharm. Sci. 3: 1898-1907.
Sedlarik, V., Galya, T., Sedlarikova, J., Valasek, P. and Saha, P., 2010, The effect of hydrolysis degree on the properties of antibacterial polymeric films based on poly(vinyl alcohol) and zinc sulphate for biomedical applications, J. Biomat. Sci. Polym. Edit. 21: 1421-1440.
Shamsundar, S.G. and Paramjyothi, S., 2010, Preliminary pharmacognostical and phytochemical investigation on Sterculia foetida Linn. Seeds, Afr. J. Biotechnol. 9: 1987-1989.
Thabet, A.A., Youssef F.S., El-Shazly, M. and Singab, A.N.B., 2018, Sterculia and Brachychiton: A comprehensive overview on their ethnopharmacology, biological activities, phytochemistry and the role of their gummy exudates in drug delivery, J. Pharm. Pharm. 70: 450-474.
Vital, P.G., Velasco, Jr.R.N., Demigillo, J.M. and Rivera, W.L., 2010, Antimicrobial activity, cytotoxicity and phytochemical screening of Ficus septica Burm and Sterculia foetida L. leaf extracts, J. Med. Plants Res. 4: 58-63.
Xie, Y., Yang, W., Tang, F., Chen, X. and Ren, L., 2015, Antibacterial activities of flavonoids: Structure-activity relationship and mechanism, Curr. Med. Chem. 22: 132-149.