การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์

Main Article Content

ธีระชัย ธนานันต์
ศุภรัตน์ บัวบาน
นฤมล ธนานันต์

Abstract

Indigo dye from many indigo plants can dye the fabric into a blue shade. In the Northeastern Thailand, Indigofera is used as the main raw material for indigo production. Since the Indigofera plants have high biodiversity, this research aimed to evaluate the genetic relationships of 15 Indigofera samples using inter-simple sequence repeats (ISSR) with 35 primers. Ten ISSR primers could clearly increase the DNA amplification product and a total of 225 bands (100 %) with the sizes of 515 to 3,000 base pairs from DNA fingerprints showed polymorphism. A dendrogram using NTSYS-pc version 2.01e was constructed by unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA). The coefficients of similarity were between 0.09-0.68, and could separate 15 Indigofera samples into 7 groups. The results of this research can be used to plan for further conservation and breeding.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธนานันต์ ธ., บัวบาน ศ., & ธนานันต์ น. (2020). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์. Thai Journal of Science and Technology, 9(3), 388–396. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.28
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธีระชัย ธนานันต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศุภรัตน์ บัวบาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นฤมล ธนานันต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

References

เกียรติชัย แซ่ไต่, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2557, การจำแนกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาหมู่สิงโตสยามด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 92-101.
จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์, วิจัยครามมีสารต้านอนุมูลอิสระ, แหล่งที่มา : https//www.komchadluek.net, 28 พฤษภาคม 2561.
จาตุรงค์ สัมฤทธิ์, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2557, การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวมีสีด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 113-122.
จินต์ ทองสม, ธีระชัย ธนานันต์, นฤมล ธนานันต์, 2558, ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วย ไม้สกุลแวนด้าหมู่เข็มด้วยแฮตอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23(3): 475-484.
จุฑามาศ ประคำมา, ผ้าหม้อห้อมภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้, แหล่งที่มา : https://sitesmor homkingofshirt.com, 23 สิงหาคม 2562.
ฐิติพร โท้มโสภา, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2557, การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายกลุ่มเอื้องสายด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 82-91.
ธีระชัย ธนานันต์, จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว และนฤมล ธนานันต์, 2559, การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์, Thai J. Sci. Technol. 5(2): 181-189.
นฤมล ธนานันต์, วิภาวรรณ ประสิทธิ์ และธีระชัย ธนานันต์, 2555, การจำแนกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปรับปรุงจากพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคแฮตอาร์พีดี, Thai J. Sci. Technol. 1(3): 169-179.
นฤมล ธนานันต์, ศุภรัตน์ บัวบาน และธีระชัย ธนานันต์, 2563, การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera โดยใช้เทคนิคสก๊อต, Thai J. Sci. Technol. 9(2): 333-341.
ภัทรา หงษ์ทองดี, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2559, ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของชนิดกล้วยไม้สกุลเอื้องเทียนด้วยไอเอสเอสอาร์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(2): 342-350.
ยศินทร์ กิติจันทโรภาส และปรียา พวงสำลี หวังสมนึก, 2550, ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) สิบสามสายพันธุ์ในประเทศไทย, ว. วิทย์. กษ. 38(6)(พิเศษ): 19-24.
วริสรา แทนสง่า, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์, 2557, การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 102-112.
ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, รัชนก ทองเวียง และฐิตามินทร์ คงสำราญ, 2557, การจัดทําลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชตระกูลถั่วพันธุ์พื้นบ้าน 4 ชนิด โดยใช้เทคนิค ISSR, ว.วิชาการเกษตร 32(3): 287-295
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, 2552, เครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Alameri, A.A., Qurainy, F.A., Gaafar, A.R.Z., Khan, S. and Nadeem, M. 2016, Molecular identification of sex in Phoenix dactylifera using inter simple sequence repeat markers, BioMed Res. Int. 2016: Article ID 4530846, 5 p.
Baruah, J., Gogoi, B., Das, K., Ahmed, N.M., Sarmah, D.K., Lal, M. and Bhau, B.S., 2017, Genetic diversity study amongst Cymbopogon species from NE-India using RAPD and ISSR markers, Ind. Crops Prod. 95: 235-243.
Chudasama, K., Bhatt, P., Chudasama, K. and Thaker, V., 2018, Molecular marker study in ornamental plant Euphorbia milii, J. Pharm. Phytochem. 7: 882-888.
Doyle, J.J. and Doyle, J.L. 1987, A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue, Phytochem. Bull. 19: 11-15.
Igwe, D.O., Afiukwa, C.A., Ubi, B.E., Ogbu, K.I., Ojuederie, O.B. and Ude, G.N., 2017, Assessment of genetic diversity in Vigna unguiculata L. (Walp) accessions using inter-simple sequence repeat (ISSR) and start codon targeted (SCoT) polymorphic markers, BMC Genet. 18: 98.
Kim, K.S., Hwang, W.G., Jang, H.G., Heo, B.G., Suhaj, M., Leontowicz, H., Leontowicz, M., Jastrzebski, Z., Tashma, Z. and Gorinstein, S., 2012, Assessment of indigo (Polygonum tinctorium Ait.) water extracts’ bioactive compounds and their antioxidant and antiproliferative activities, Food Sci. Technol. 46: 500-510.
Mavuso, C., Wu, Y.P., Chen, F.C., Huang, B.H. and Lin, S.J., 2015, Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. Accessions cultivated in Taiwan using inter simple sequence repeats (ISSR) markers, Agrofor. Syst. J. 90: 417-431.
Phong, D.T., Hien, V.T.T., Thanh, T.T.V. and Tang, D.V., 2011, Comparison of RAPD and ISSR markers for assessment of genetic diversity among endangered rare Dalbergia oliveri (Fabaceae) genotypes in Vietnam, Genet. Mol. Res. 10: 2382-2393.
Rohlf, F.J., 2002, NTSYS-pc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Applied Biostatistics, Inc., New York.