การวางแผนเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อรายได้สุทธิสูงสุด โดยใช้ Linear optimization ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ข้าวประดับดิน สงมา
นงนุช พูลสวัสดิ์
ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์
วันวิศา ฐานังขะโน

Abstract

Whilst the world population is increasing, consequently, the demand for food and agricultural products also raised. Farmers turn to monoculture for high the productivity of agricultural products with limited arable land and capital for gaining better income; however, farmers still have low incomes. Therefore, evaluating the potential of agricultural spatial is one of the significant factors influencing agricultural productivity also the income of farmers such as crop pattern, agricultural practice, and material used for the cultivation with the most efficient use of limited resources. This research is to propose an appropriate crop pattern based on plant spacing for allocating plantation areas through Linear Optimization technique in agroforestry, which five plant groups are composed of soil-improving crops, fruit crops, vegetables and herbs, cash crops and forests, for the optimization of farm productivity in 1 rai (1 rai = 0.16 hectares) of the arable area by determining the net income. The results have shown that the optimal agricultural pattern (Pattern 1) for planting the soil-improving crops, fruit crops and cash crops throughout the area, while forest, vegetables and herbs are around area. This pattern provides the numbers of crop tress for each type with maximum farmer's income.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สงมา ข., พูลสวัสดิ์ น. ., ชมอินทร์ ท. ., & ฐานังขะโน ว. (2022). การวางแผนเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อรายได้สุทธิสูงสุด โดยใช้ Linear optimization ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. Thai Journal of Science and Technology, 10(4), 487–499. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.39
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

References

Akpan, N. P. and Iwok, I. A. , 2016, Application of Linear Programming for Optimal Use of Raw Materials in Bakery. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI) Www.Ijmsi.Org, 4(8), 51–57.

Attavanich, W., 2013, The effect of Climate Change on Thailand ’ s Agriculture. 7th International Academic Conference, 84005, 23–40. (in Thai)

Attavanich, W., et al., 2018. Microscopic view of Thailand’s agriculture through the lens of farmer registration and census data. Forthcoming PIER Discussion Paper. (in Thai)

Bazaraa, M. S., John J. Jarvis, & Hanif D.Sherali. , 2010, Linear Programming and Network Flows.

Buzuzi, G., & Buzuzi, A. N. , 2018, A Mathematical Programming Technique to Crop Mix Problem on a Farm in Mutasa, Manicaland Province, Zimbabwe. International Journal of Economics and Management Studies, 5(11), 6–10. https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v5i11p102

Department of Forestry , 2013, Patterns of Forest Trees Planting in Agroforestry Systems. (in Thai)

H., K. R., Bellundagi, V., & P.S, S. M. , 2018, Economic optimum crop planning for maximization of farm net income in central dry zone of Karnataka: An application of linear programming model. 30TH International Conference of Agriculture Economists.

IPCC., 2015, Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. In Intergovernmental Panel on Climate Change 2015.

Jirath, C., et al.,2019, Agricultural dynamics and implications for returns and risks of agricultural households in Thailand, Forthcoming PIER Discussion Paper. (in Thai)

Ministry of Labour, 2020, Minimum wage rate, Available Source: https://www.mol.go.th/อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ/, April 18, 2020 (in Thai)

Open Development Thailand, 2019,

Panyagaew, W., Chatchawan, C., Saowaree, C., Puttipong, N., & Surapot, M., 2016, Maize in Mae Chaem, Center for Research and Academic Outreach Faculty of Social Sciences Chiang Mai University.

Sallan, J. M., Lordan, O., & Fernandez, V. , 2015, Modeling and Solving Linear Programming with R. https://doi.org/

3926/oss.20

Supasri, T., Panich, I., & Sate, S. , 2016, Life Cycle GHGs and PM10 Evaluation of Maize Cultivation in Mae Chaem District, Chiang Mai. Engng.j.CMU, 23(3), 94–105.

Thilagavathi, N., & Amudha, T. , 2019, A novel methodology for optimal land allocation for

agricultural crops using Social Spider Algorithm. PeerJ, 2019(9).

https://doi.org/10.7717/peerj.7559

Titaphorn, S., Panich, I., & Sate, S. , 2016, Life Cycle GHGs and PM10 Evaluations of Maize Cultivation in Chiang Dao.

Upadhyaya, A. , 2017, Application of optimization techniques for crop planning to improve farm productivity of ICAR-RCER, Patna, India. Journal of AgriSearch, 4(1) https://doi.org/10.21921/ jas.v4i1.7423

Wankhade M. O, L. H. S. , 2012, Allocation of Agricultural Land to The Major Crops of Saline Track By Linear Programming Approach: A Case Study. International Journal of Scintific and Technology Research, 1(9), 21–25.