ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

อริสา ปัญญาชน
จิตรานุช ฟ้องเสียง
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Abstract

The objectives this research are to study the distribution of tourism, and to analyze the density, travelling patterns and behaviors of 2 tourist groups, i.e. senior Thai tourists, and senior foreign tourists, in Udon Thani province. From the field survey, 25 tourist attractions were found. The pattern of tourism distribution was analyzed by using spatial statistics. By analysis of average nearest neighbor index, the proportion of nearest neighbors equals to 0.764704, standard deviation equals to -2.250690, the ratio of the probability is 0.024405, and a distribution model is formed as the island (clustered) group  along the travelling route. Communication  is very dense in Muang Udon Thani district, Ban Phu district, and Na Yung district. To analyze the density of senior tourists, the samples consisted of 400 elderly tourists  which were calculated from the formula of the neck Cranbrook (Cochran) with the proportion of the population that does not know whether Thai or foreign tourists. It was found that they were concentrated in the most densely populated areas, i.e. Dung district, Muang Udon Thani district, and Kumphawapi district, especially Kam-Chanot Wang Nakin place, Central Plaza Udon Thani, red lotus lake, and Wat Paphukon. For travelling patterns and behaviors of elderly tourists, most of them are female and have been resident in the province. Most senior foreign tourists traveled from Vientiane  and Luang Prabang, Laos, by private car with their families. The tours take about 1-2 days during the holiday Saturday-Sunday with the budgets of 10,000 baht for senior foreign tourists and about 1,000-2,000 baht for senior Thai tourists, and mainly with the purposes of leisure travel, cultural education, and good health.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปัญญาชน อ., ฟ้องเสียง จ., & ไชยคราม ธ. (2020). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 603–616. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.65
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

อริสา ปัญญาชน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

จิตรานุช ฟ้องเสียง

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

กาญจนา สุคัณธสิริกุล, 2556, รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิจัย, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560, ประเภทของการท่องเที่ยว, แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/tourism, 20 ตุลาคม 2562.

จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2557, ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุโอกาสใหม่ไทยเติบโตรับ AEC, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD), พิมพ์ครั้งที่ 3, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section, กรุงเทพฯ.

พรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2561, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการและการประยุกต์, โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 2544,การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย, ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561, รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561, เอกสารรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ, กรุงเทพฯ.

วรัญญา นันตาแก้ว, 2561, สังคมผู้สูงอายุเมืองอุดรธานี, แหล่งที่มา : http://thainews.prd.go.th, 25 กันยายน 2562.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, แหล่งที่มา : https://www.eeco.or.th/industry/อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, 25 กันยายน 2562.

สิริรัตน์ นาคแป้น, 2555, พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการมาท่องเที่ยวเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

Maurizio, G., Paul, L. And Phil, A., 2007, Kernel density estimation and percent volume contours in generalpractice catchment area analysis in urban areas, Proceedings of 15th Geographical Information Science Research UK Conference, Maynooth.