ชีวผลิตภัณฑ์ย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มไพรีทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต

Main Article Content

ปัญญาพร อดิษภาส
นิชากรณ์ ใจดี
จุฑารัตน์ พรมสอน
ฟ้าไพลิน เกียรติ์ชัยภา
ภาวิณี แสงสุข
สุวิจักขณ์ สมจินดา
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

Abstract

Development of bioproduct for degradation pesticide residues in agricultural soil, with beneficial bacteria that are effective in degrading 3 groups of pesticides, i.e. strain SP-TU-C (pyrethroid group degrading), SP-TU-15-2 (organophosphate group) and SP-TU 2-12Y (carbamate group), was conducted. The beneficial bacteria were encapsulated by the spherification method, and later used as a leavening agent for increasing their amount. To increase the number of the beneficial bacteria, three formulas of the media, i.e. (1) TU-F1 (10 g of yeast, 1 L of water), (2) TU-F2 (5 g of yeast, 2.5 g of rice bran, 1 L of water), and (3) TU-F3 (1 g of yeast, 1 g of rice bran, 1 g of ground soybean, 1 L of water) were developed and compared with the standard medium (nutrient glucose broth, NGB). The averaged population of beneficial bacteria strain SP-TU-C, SP-TU-15-2, and SP-TU 2-12Y were 1.59 x 1023, 3.50 x 1023, and 2.1 x 1023 CFU/mL, respectively. The TU-F1 formula was used to study the optimum duration of bacterial culturing. The experimental design was completely randomized design (CRD) with 3 replications, where 10 g of bacterial encapsulate were added to 1 L of TU-F1 formula. The results revealed that the bacteria were grown well, where the lag and log phases were within 3 hours, and entered to stationary phase from 3 to 48 hours after cultured. The shelf life of bioproducts recorded after storage at 5±2 °C for 3 months was revealed that the population of beneficial bacteria of SP-TU-C, SP-TU-15-2 and SP-TU 2-12Y were still stable as 1.0 x 1023, 3.0 x 1023 and 9.6 x 1022 CFU/mL, respectively. Longer shelf life should be further confirmed the effectiveness of the developed bioproducts, and the degradation efficiency under field conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อดิษภาส ป., ใจดี น., พรมสอน จ., เกียรติ์ชัยภา ฟ., แสงสุข ภ., สมจินดา ส., & เชื้อบุญ ว. (2020). ชีวผลิตภัณฑ์ย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มไพรีทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 701–710. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.74
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ปัญญาพร อดิษภาส

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นิชากรณ์ ใจดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จุฑารัตน์ พรมสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ฟ้าไพลิน เกียรติ์ชัยภา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ภาวิณี แสงสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุวิจักขณ์ สมจินดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

ดาราวดี วงษ์ชาลี, 2558, ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus สูตร Encapsulate ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
นันทิกา สุนทรไชยกุล, 2560, ปัจจัยกำหนดการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนาในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี, ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ 10(1): 21-34.
พัชรี คำประเวช และสุธีรา วัฒนกุล, 2561, การผลิตเม็ดบีดส์น้ำเสาวรสด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(8): 1382-1393.
มาลินี ลิ้มโภคา, 2527, พิษวิทยาและปัญหาที่พบในสัตว์, โรงพิมพ์จรัลสนิท, กรุงเทพฯ, 397 น.
สุธาสินี อั้งสูงเนิน, 2558, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, ว.วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9(1): 50-63.
Chandramoulia, V., Kailasapathya, K., Peirisp, P. and Jones, M., 2004, An improved method of micro- encapsulation and its evaluation to protect Lactobacillus spp. in simulated gastriccondition, J. Appl. Microbiol. 56: 27-35.
Costa, E., Usall, J., Teixido, N., Garcia, N. and Vinas, I., 2000, Effect of protective agents, rehydrationmedia and initial cell concentration on viability of Pantoea agglomerans strain CPA-2 subjected to freeze-drying, J. Appl. Microbiol. 89: 793-800.
Doumeche, B., Kuppers, M., Stapf, S., Blumich, B., Hartmeier, W. and Ansorge-Schuma cher, M.B., 2004, New approaches to visualization, quantification and explanation of acid-induced waterloss from Ca-alginate hydrogel beads, J. Microencapsulat. 21: 565-573.
Liew, S.L., Ariff, A.B. Raha, T.A.R. and Hoa, Y.W., 2005, Optimization of composition for the production of a probiotic microorganism, Lactobacillus rhamnosus, using response surface methodology, J. Food Microbiol. 102: 137-142.
Morgan, C.A., Herman, N., White, P.A. and Vesey, G., 2006, Preservation of micro- organisms by drying, J. Microbiol. Methods 66: 183-193.
Siriwong, W., Thirakhupt, K., Sitticharoenchai, D., Borjan, M. and Robson, M., 2008, Organochlorine pesticide residues in plankton, Rangsit agricultural area, Central Thailand, J. Toxicol. Environ. Health Sci. 81: 608-612.