วัสดุรองพื้นที่มีกากตะกอนอ้อยจากหม้อกรองเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 ชนิด

Main Article Content

อัญชลี จาละ
สมชาย ชคตระการ

Abstract

บทคัดย่อ

กากตะกอนอ้อยจากหม้อกรองเมื่อผสมกับดินสำร็จรูปและมูลโคที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไส้เดือนในอัตราส่วนต่าง ๆ กันพบว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนพันธุ์ Eudrilus eugeniae และ Pheretima peguana โดยไส้เดือนพันธุ์ E. eugeniae สามารถปรับตัวใช้วัสดุรองพื้นจาก ดินผสมสำเร็จ : มูลโค : กากตะกอนอ้อยจากหม้อกรอง ในอัตราส่วน 1:1:2 ได้ดี มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักต่อตัวมากที่สุด คือ 1.661 กรัม และน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวหลังจากเลี้ยงได้ 40, 60, และ 80 วัน ก็มีน้ำหนักสูงสุดเพิ่มขึ้นเช่นกัน และมีจำนวนถุงไข่ต่อภาชนะสูงสุดด้วย ส่วนไส้เดือนพันธุ์ P. peguana มีการปรับตัวได้ไม่ดีเท่ากับไส้เดือนพันธุ์ E. eugeniae ทั้งที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้น ดินผสมสำเร็จ : มูลโค : กากตะกอนอ้อยจากหม้อกรอง ในอัตราส่วนเดียวกัน (1:1:2) และในช่วง 20 วันแรก ให้น้ำหนักตัวสูงสุด คือ 0.216 กรัม แต่หลังจากนั้นทุก 40, 60 และ 80 วัน การเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักเพิ่มชึ้นเพียงเล็กน้อยไม่มากเท่า E. eugeniae ส่วนจำนวนตัวไส้เดือนต่อภาชนะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

คำสำคัญ : ไส้เดือน; กากตะกอนอ้อยจากหม้อกรอง; Eudrilus eugeniae; Pheretima peguana

 

 

Abstract

Filter cake from sugar cane was mixed with soil and cow dunk in different ratio as mixed bedding material for feeding 2 types of earth worm: Eudrilus eugeniae and Pheretima peguana. It was found that E. eugeniae had a good adaptation to mixed bedding material which composed of soil: cow dunk: filter cake from sugar cane in ratio of 1:1:2 and gave the highest average weight per each which was 1.661 gram. After feeding them for 40, 60 and 80 days, their average weight increased respectively, numbers of cocoon per basket were the highest also. But P. peguana did not showed a good adaptation. Their average weight was lower in the same mixed bedding material. In the first 20 days, the highest average weight was 0.216 grams. But after 40, 60, and 80 days their average weight slowly increase related to E. eugeniae. Average numbers of 2 type’s earth worm per basket were not significance different.

Keywords: earth worm; filter cake from sugar cane; Eudrilus eugeniae; Pheretima peguana

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จาละ อ., & ชคตระการ ส. (2016). วัสดุรองพื้นที่มีกากตะกอนอ้อยจากหม้อกรองเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 ชนิด. Thai Journal of Science and Technology, 5(1), 43–55. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.10
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ