Published: 2016-05-17

คุณภาพทางกายภาพและเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมธรรมศาสตร์

บุญหงษ์ จงคิด, วุฒิชัย แตงทอง, เอกชัย ราชแสง

37-42

การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, อภิญญา สาตรา, ณัฐพงค์ จันจุฬา

56-66

การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริก

นวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์, ธีระชัย ธนานันต์, นฤมล ธนานันต์

67-76