การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมด้วยแฮตอาร์เอพีดี

Main Article Content

จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว
ธีระชัย ธนานันต์
นฤมล ธนานันต์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสม 15 พันธุ์ ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 72 ชนิด ผลการวิจัยพบว่าไพรเมอร์ 39 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ เมื่อคัดเลือกไพรเมอร์ 17 ชนิด ที่ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเออย่างชัดเจนมาสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่าเกิดแถบดีเอ็นเอที่ให้ความแตกต่างทั้งหมด 240 แถบ ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมทั้ง 15 พันธุ์ ได้ด้วยแถบดีเอ็นจำเพาะกับพันธุ์ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม NTSYS-pc รุ่น 2.0 พบว่าสามารถจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมได้ทั้ง 15 พันธุ์ โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.78 

คำสำคัญ : สกุลหวาย; หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; แฮตอาร์เอพีดี

 

Abstract

High annealing temperature-random amplified polymorphic DNA (HAT-RAPD) technique was used to study the genetic relationships between 15 Dendrobium section Nigrohirsutae and their hybrids. Seventy-two random primers were used for DNA amplification and 39 primers could be used to DNA amplification. Seven teen primers which gave clear amplified products were generated DNA fingerprinting. Among these bands, 240 bands were found to be polymorphic bands that the results showed significant differences among 15 cultivars by using specific fragments for each cultivar. A dendrogram, which constructed base on polymorphic bands using the NTSYS-pc version 2.0 program, showed genetic similarities among the 15 cultivars and classified to 7 clusters with similarity coefficients ranging 0.20 to 0.78.

Keywords: Dendrobium; section Nigrohirsutae; genetic relationship; HAT-RAPD

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พันธ์รูปท้าว จ., ธนานันต์ ธ., & ธนานันต์ น. (2016). การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผสมด้วยแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology, 5(1), 77–87. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.5
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ