การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา

Main Article Content

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
อภิญญา สาตรา
ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดต้นเตตราพลอยด์ในแววมยุรา และการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของแววมยุราที่กลายพันธุ์ตามธรรมชาติ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 5 สิ่งทดลอง จำนวน 30 ซ้ำ โดยการตัดใบที่มีก้านใบไปแช่ในสารละลายจากโคลชิซินชนิดเม็ดที่ระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลา 0, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าอัตราการรอดชีวิต ลดลงเมื่อระยะเวลาในการแช่นานขึ้น และพบว่าที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถชักนำให้เกิดต้นเตตราพลอยด์ได้สูงสุด คือ 23.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานระหว่างต้นดิพลอยด์และต้นเตตราพลอยด์หลังการปักชำกิ่ง 60 วัน พบว่าต้นดิพลอยด์มีขนาดทรงพุ่มมากกว่าต้นเตตราพลอยด์ และต้นเตตราพลอยด์มีขนาดใบ ขนาดตาดอก ความกว้างของปากดอก และความหนาใบมากกว่าต้นดิพพลอยด์ 6.21±0.54 ซม., 1.66±0.02 ซม., 4.83±0.25 ซม. และ 0.40±0.01 มม. ตามลำดับ ส่วนจำนวนกิ่งแขนง จำนวนดอก และความยาวจากปากดอกถึงฐานรองดอกของต้นเตตราพลอยด์และต้นดิพลอยด์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

คำสำคัญ : แววมยุรา; โคลชิซินเม็ด; เตตราพลอยด์

 

Abstract

The effects of different treated duration of colchicines on ploidy level and morphology of Torenia sp. hybrid derived from spontaneous mutation were investigated in this study. The experiment used complete randomized design with 30 replications in 5 treatments. Leaves were cut and soaked in 15 mg/l colchicine solution before incubation for 0 12 24 48 or 72 hours. After treatment, the reductions of the survival rate were observed when the treated durations were increased. The highest frequency of tetraploid induction (23.33 %) of Torenia sp. hybrid was found at 72 hours treated time. Morphological characteristics of tetraploid and diploid plants were compared after 60 days stem cutting. As a result, the plant canopies of tetraploids were lower than that of diploids, while, the leaf size (6.21±0.54 cm), flower bud size (1.66±0.02 cm), flower diameter (4.83±0.25 cm) and leaf thickness (0.40±0.0 mm) of tetraploid plants were higher than that of diploids. However, no significant differences in number of branch, number of flower and flower length of tetraploid and diploid plants.

Keywords: Torenia; colchicine tablet; tetraploid

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ., & จันจุฬา ณ. (2016). การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai Journal of Science and Technology, 5(1), 56–66. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.3
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ