สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดำ (Holothuria leucospilota)

Main Article Content

วิจิตรา ตุ้งซี่
ศรัณย์ รักษาพราหมณ์

Abstract

Study on some properties of collagen from black sea cucumber (Holothuria leucospilota). It was found that 10.95 gram dry weight of extracted crude collagen were obtained from 100 gram wet weight of H. leucospilota body wall. As high as 66.46 % of pepsin-solubilized collagen (PSC) were successfully isolated from the crude collagen fibril of H. leucospilota. SDS-PAGE that was protein and eletrophoretic pattern of type I collagen consisting of major component α1 of approximately 150 kDa. PSC composed of 20.3 % glycine, 8.8 % proline and 7.0 % hydroxyproline. PSC exhibited transition temperature (Tmax) at 50.88 °C. The maximum UV absorbance at 235 nm and PSC had the highest solubility at pH 1. 


Keywords: Holothuria leucospilota; pepsin-soluble collagen; extraction

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

วิจิตรา ตุ้งซี่

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

References

[1] นรินทร์ ทาหอม และวรางคณา สมพงศ์, 2558, สมบัติของคอลลาเจนที่ละลายด้วยกรดจากหนังปลาสลาด, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23(2): 257-267.
[2] นริศ เจนวิริยะ, 2544, โรควัวบ้าเกิดจากสารโปรตีน, น.ใกล้หมอ 25(4): 74-75.
[3] Abedin, M.Z., Karim, A.A., Ahmed, F., Latiff, A.A., Gan, C.Y., Ghazali, F.C. and Sarker, M.Z.I., 2012. Isolation and characterization of pepsin-solubilized collagen from the integument of sea cucumber (Stichopus vastus), J. Sci. Food Agric. 93: 1083-1088.
[4] Adibzadeh, N., Aminzadeh, S., Jamili, S., Karkhane, A.A. and Farrokhi, N., 2014, Purification and characterization of pepsin-solubilized collagen from skin of sea cucumber Holothuria parva, Appl. Biochem. Biotechnol. 173: 143-154.
[5] Cui, F., Xue, C., Li, Z., Zhang, Y., Dong, P., Fu, X. and Gao, X., 2007, Characterization and subunit composition of collagen from the body wall of sea cucumber Stichopus japonicus, Food Chem. 100: 1120-1125.
[6] Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Visessanguan, W., Nagai, T. and Tanaka, M., 2005, Characterisation of acid-soluble collagen from skin and bone of bigeye snapper (Priacanthus tayenus), Food Chem. 89: 363-372.
[7] Laemmli, U.K., 1970, Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4, Nature 227: 680-685.
[8] Li, G.Y., Fukunaga, S., Takenouchi, K. and Nakamura, F., 2005, Comparative study of the physiological properties of collagen, gelatin and collagen hydrolysate as cosmetic materials, Int. J. Cosmet. Sci. 27: 101-106.
[9] Li, H., Liu, B.L., Gao, L.Z. and Chen, H.L., 2004, Studies on bullfrog skin collagen, Food chem. 84: 65-69.
[10] Liu, Z., Oliveira, A.C.M. and Su, Y.C., 2010, Purification and characterization of pepsin-solubilized collagen from skin and connective tissue of giant red sea cucumber (Parastichopus californicus), J. Agric. Food Chem. 58: 1270-1274.
[11] Montero, P., Jimenez-Colmenero, F. and Borderias, J., 1991. Effect of pH and the presence of NaCl on some hydration properties of collagenous material from trout (Salmo irideus Gibb) muscle and skin, J. Sci. Food Agric. 54: 137-146.
[12] Myllyharju, J., 2005, Intracellular post-translational modifications of collagens, Curr. Top. Med. 247: 115-147.
[13] Park, S.Y., Lim, H.K., Lee, S., Hwang, H.C., Cho, S.K. and Cho, M., 2012, Pepsin-solubilised collagen (PSC) from Red Sea cucumber (Stichopus japonicus) regulates cell cycle and the fibronectin synthesis in HaCaT cell migration, Food Chem. 32: 487-492.
[14] Sato, K., Yoshinaka, R., Sato, M. and Shimizu, Y., 1987, Isolation of native acid-soluble collagen from fish muscle, Nippon Suisan Gakkaishi 53: 1431-1436.
[15] Senaratne, L.S., Park, P. and Kim, S., 2006, Isolation and characterization of collagen from brown backed toadfish (Lagocephalus gloveri) skin, Biores. Technol. 97: 191-197.
[16] Siddiqui, Y. D., Arief, E.M., Yusoff, A., Suzina A.H. and Abdullah, S.Y., 2013, Isolation of pepsin-solubilized collagen (PSC) from crude collagen extracted from body wall of sea cucumber (Bohadschia spp), Int. J. Pharm. Pharmaceut. Sci. 5: 555-559.
[17] Swatschek, D., Schatton, W., Kellermann, J., Muller, W.E.G. and Kreuter, J., 2002, Marine sponge collagen: Isolation, characterization and effects on the skin parameters surface-pH, moisture and sebum, Eur. J. Pharmaceut. Biopharm. 53: 107-113.
[18] Tamimi, F., Kumarasami, B., Doillon, C., Gbureck, U., Le Nihouannen, D., Cabarcos, E.L. and Barralet, J.E., 2008, Brushite-collagen composite for bone regeneration, Acta Biomaterialia 4: 1315-1321.
[19] Trotter, J.A., Lyons-Levy, G., Thurmond, F.A. and Koobt, T.J., 1995, Covalent composition of collagen fibrils from the dermis of the sea cucumber, Cucumaria frondosa, a tissue with mutable mechanical properties, Comp. Biochem. Physiol. A. 112: 463-478.