Published: 2018-04-04

การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน

ธิดารัตน์ สมฤทธิ์, ปรียา อยู่เล่ห์, รติวัฒน์ สิทธิบุตร์, วีรยุทธ รักษาธรรม, สายชล สินสมบูรณ์ทอง

739-751

การศึกษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของอนุภาคดูดซับที่เป็นสารแม่เหล็กสำหรับวิเคราะห์ฟอสเฟตปริมาณน้อยในน้ำ

วันประเสริฐ พุทธวงศ์, กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย, พนิดา พรหมพินิจ, ดวงกมล วิบูลย์รัตนศรี, สุพล มนะเกษตรธาร

752-766

สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดำ (Holothuria leucospilota)

วิจิตรา ตุ้งซี่, ศรัณย์ รักษาพราหมณ์

767-776

ผลของพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (Lactuca sativa)

มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, นพพร พูลยรัตน์

815-821

ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดต่อสมบัติเคมีกายภาพและความคงตัวของน้ำมันปลาในไลโพโซม

จักรภัทร เอ่งล่อง, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, มารุจ ลิมปะวัฒนะ

822-833

ผลของกากเม่าต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ

กานดา ล้อแก้วมณี, อัญชัน ไตรธิเลน, อัญชัน ไตรธิเลน, พงศธร พลพันธ์

846-854

การจัดผังการผลิตด้วยเทคโนโลยีกลุ่มสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์

รติพล จันทร์แพง, มานิตา ธรรมเจริญ, ชูศักดิ์ พรสิงห์

855-865