การจัดผังการผลิตด้วยเทคโนโลยีกลุ่มสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์

Main Article Content

รติพล จันทร์แพง
มานิตา ธรรมเจริญ
ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract

The aim of this study was to organize the machines of medical devices factory by applying of group technology to reform production layout and assess production capacity through latest production layout in part of blood collection tube production with the bottleneck model. Owing to the discontinuous process problem, the long range material handling problem and the complicated product design, the preparation processes or changing production takes so long time. The study started with the classification of 8 product groups. Then, the layout diagram of 22 machines was provided. After that, flowchart of the continuous process, group management (based on group technology principal) and the problem solving by using bottleneck model was exploited. The results showed that, before improvement, the part handling was not relate to the machine layout and the utilizing of flexible manufacturing was 12.07 %. As the improved process based on the bottleneck model, the results showed that it could categorized product groups and the related machines into 3 groups. The amount of products increased 3,960 pieces/month. The utilization of flexible manufacturing is increased to 44.04 %. The investment in real working area improvement with 2,066,666.67 Baht, which is increased average amount of products by 3,771 pieces/month and the return of investment rate is 82.11 % with 15 months payback period. 


Keywords: group technology; bottleneck model

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

รติพล จันทร์แพง

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคถาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

มานิตา ธรรมเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคถาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ชูศักดิ์ พรสิงห์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคถาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] กรมสรรพากร, 2558, ก้าวสู่สังคมสูงอายุ : สังคมผู้สูงอายุ...ประเทศไทยพร้อมหรือยัง, น.สรรพากรสาส์น 2558: 87-97.
[2] Groover, M.P., 2002, Chapter 15 Group Technology and Cellular Manufacturing, pp. 420-442, Textbook Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing.
[3] Suzić, N., Stevanov, B., Ćosić, I., Anišić, Z. and Sremčev, N., 2012, Customizing products through application of group technology: A case study of furniture manufacturing, J. Mechanic. Eng. 58: 724-731.
[4] Groover, M.P., 2002, Chapter 16 Flexible Manufacturing System, pp. 460-487, Textbook Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing.
[5] Singholi, A., Chhabra, D. and Ali, M., 2010, Towards improving the performance of flexible manufacturing system: A case study, J. Indust. Eng. Manag. 3: 87-115.
[6] Kumar, B.S., Mahesh, V., Kumar, B.S., 2015, Modeling and analysis of flexible manufacturing system with FlexSim, Int. J. Computat. Eng. 5(10): 1-6.