การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กรณีศึกษา กองงานซ่อมบำรุง (ประปา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Main Article Content

พชร อภิชยารักษ์
นิภาวรรณ กุลสุวรรณ

Abstract

The utility infrastructure is mainly important to the quality of life. The management and service systems should be developed and improved by an organization in order to provide great service and has the capability in adapting to the future demand. The study aims to develop the data management system by applying the concept of logistics management to improve the operation of the existing utility system. In this research, the waterworks system in Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus was selected as the study area because information is identified as a significant attribute for the organization operation. Based on the research methodology, every process of waterworks operation and maintenance (O&M) was thoroughly observed and the data flow diagram (DFD) was then created in order to illustrate an information flow at the present stage. After that, the problems were identified based on the constructed DFD in order to improve the system operation and the DFD was newly created to indicate the effective solutions. This proposed process would be useful in managing the information. Moreover, the database was stored with the user interface design on the Excel VBA programming. Finally, the developed program, called the Waterworks O&M software, was validated by the associated personnel and experts in the Waterworks O&M. The user satisfaction survey was then performed to gather their perceptions with regards to the convenience in using the software, the significance and benefits of the program. The result of the survey shows that the software performance is under the satisfied level. 


Keywords: flow of data; utility system; waterworks; database management

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

พชร อภิชยารักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

นิภาวรรณ กุลสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

References

[1] ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน พ.ศ. 2554, อ้างคำว่า “สาธารณูปโภค”, แหล่งที่มา : http://www.royin.go.th/diction ary, 3 กรกฎาคม 2560.
[2] ธนิชา นิยมวัน, 2550, การฟื้นฟูเมือง, น. 37-47, การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2550, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
[3] สถาพร โอภาสานนท์, 2554, มุมมองการจัดการโลจิสติกส์ต่อวิกฤตน้ำท่วม, ว.บริหารธุรกิจ 34(132): 6-9.
[4] Vickery, S., Calantone, R. and Dröge, C., 1999, Supply chain flexibility: An empirical study, J. Supply Chain Manag. 35: 16-24.
[5] ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
[6] Dimitriadis, N.I. and Koh, S.C.L., 2005, Information flow and supply chain management in local production networks, J. Prod. Plan. Control 16: 545-554.
[7] Laura, G., Militello, E.S., Patterson, L.B., and Robert, W., 2007, Information flow during crisis management: Challenges to coordination in the emergency operations center, Cogn. Tech. Work 9: 25-31.
[8] Gilardi, S., Guglielmetti, C. and Pravettoni, G., 2014, Interprofessional team dynamics and information flow management in emergency departments, J. Adv. Nurs. 70: 1299-1309.
[9] อภิชาติ เข็มเงิน, 2552, การออกแบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลช่วยระบบงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ, สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
[10] ณฐรัช คงวัจนะ, 2553, การลดเวลาค้นหาเอกสารการซ่อมบำรุงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
[11] ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง, 2553, การพัฒนาระบบจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านทางอินเทอร์เน็ต, ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
[12] Lummus, R.R. and Vokurka, R.J., 1999, Managing the demand chain through managing the information flow, J. Prod. Inventory Manag. 40: 16-20.
[13] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, 2549, ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
[14] พนิดา พานิชกุล, 2552, การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML, สำนักพิมพ์เคทีพี, กรุงเทพฯ.
[15] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2558, ระบบฐานข้อมูล, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.