อิทธิพลของตัวแปรอิเล็กโทรสปินนิ่งต่อลักษณะสัณฐานของเส้นใยพอลิเมอร์พอลิไวนิลไพโรลิโดน

Main Article Content

พจนารถ รัตนาวรวิเศษ
สุพัตรา วงศ์แสนใหม่

Abstract

In this work, polyvinylpyrrolidone (PVP) fibers were prepared by home-made electrospinning technique. A homogeneous solution of PVP/ethanol were prepared by varying PVP concentration in the range of 4-12 %wt. The solutions were electrospun at 10-15 kV DC by maintaining tip to collector distance (TCD) of 10-15 cm. and syringe rate at 1-4 ml/hr. Those parameters were studied into two parts as solution parameters (polymer concentration and viscosity) and process parameters (syringe rate, voltage, and collection distance). The microstructure was characterized by a scanning electron microscope (SEM). The correlation of working parameters and the fibers morphologies and diameters were explained. The polymer fibers are considered for filtration and medicine applications. 


Keywords: polyvinylpyrrolidone; electrospinning; scanning electron microscope (SEM)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

พจนารถ รัตนาวรวิเศษ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

สุพัตรา วงศ์แสนใหม่

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

References

[1] Cool-pee-tunk, Electrospinning, แหล่งที่มา : http://coolpeetunk.blogspot.com/2010/10/nanofiber.html, 4 พฤศจิกายน 2559.
[2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, Electrospinning nanofibers, แหล่งที่มา : http://www.km.itfd.rmutp.ac.th/wp-conte nt/uploads/2010/10/ab5.pdf, 6 พฤศจิกายน 2559.
[3] ศุภวัลย์ โตเกียรติวงศ์ชัย, 2553, การปั่นเส้นใยโคพอลิเมอร์แบบสามช่วงประเภทสไตรีน-ไอโซ-ไอโซพรีน-สไตรีน ด้วยไฟฟ้าสถิตและการประยุกต์ ใช้เส้นใยในวัสดุเชิงประกอบที่มีพอลิสไตรีนเป็นวัสดุเนื้อหลัก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ, 148 น.
[4] Ramakrishna, S., Fujihara, K., Teo, W.E., Lim, T.C. and Ma, Z., 2005, An Introduction to Electrospinning and Nanofiber, World Scientific Publishing Company, Singapore, 381 p.
[5] ปัทมา ภู่ถาวร, 2549, การศึกษาสมบัติของเส้นใยเซอินที่ได้จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ, 79 น.
[6] คทายุทธ์ เลิศวิศวกร, 2550, การศึกษาสารยึดชนิดแป้งมันสำปะหลังผสมพอลิไวนิลไพโรลิโดนสำหรับหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟี, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 70 น.
[7] Electrospin Tech. 2012, Introduction to Electrospinning Parameter and Fiber Control, Available Source: http://www.ele ctrospintech.com/index.html, November 6, 2016.
[8] Quan, J., Yu, Y., Branford-White, C., Williams, Yu, D.G., Nie, W. and Zhu, L.M., 2011, Preparation of ultrafine fast-dissolving feruloyl-oleyl-glycerol-loaded polyvinylpyrrolidone fiber mats via electro-spinning, Colloid Surf. B 88: 304-309.
[9] Zhong, X., Kim, K., Fang, D., Ran, S., Hsiao, B. and Chu, B., 2002, Structure and process relationship of electrospun bioabsorbable nanofiber membranes, Polymer 43: 4403-4412.
[10] Lee, J.S., Choi, K.H., Ghim, H.D., Kim, S.S., Chun, D.H., Kim, H.Y. and Lyoo, W.S., 2004, Role of molecular weight of atactic poly(vinyl alcohol) (PVA) in the structure and properties of PVA nanofabric prepared by electrospinning, J. Appl. Polym. Sci. 93: 1638-1646.
[11] Vongsetskul, T., Chantarodsakun, T., Wongsomboon, P., Rangkupan, R. and Tangboriboonnat, P., 2015, Effect of solvent and processing parameters on electrospun polyvinylpyrrolidone ultra-fine fibers, Chiang Mai J. Sci. 42: 436-442.
[12] Zargham, S., Bazgir, S., Tavakoli, A., Rashidi, A.S. and Damerchely, R., 2012, The effect of flow rate on morphology and deposition area of electrospun nylon 6 nanofiber, J. Eng. Fiber. Fabr. 7: 42-49.