Published: 2018-04-06

การสะสมสารหนูของพืชล้มลุกชนิดเด่นที่พบในบริเวณเหมืองแร่ทองคำ

ปรารถนา เผือกวิไล, ยศเวท สิริจามร, ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว

953-967

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยารักษาแผลในทางเดินอาหาร

เบญจมาศ คุชนี, จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์, ณิชาภัทร สมัยพานิช, อชิดา จารุโชติกมล, ปวิตรา พูลบุตร

1029-1040